T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 8929

Karar: 2000 / 160

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Davacı vekili, davalının haksız rekabetinin ve 554 sayılı KHK. ye aykırılık teşkil eden eylemlerinin önlenmesine, bir milyar lira maddi, bir milyar lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili 11.7.1997 tarihli dilekçesinde müvekkilinin ürettiği terlikle davacının ürettiği terliğin farklı olduğunu ve müvekkilinin ürünü üzerinde … markasının bulunduğunu, kabul etmiş olmasına ve bilirkişi incelemesinin de … markalı ürün üzerinde yapılmış olmasına ve davalının … markalı terliğin başka bir firma tarafından imal edildiğini iddia ve ispat etmemiş olmasına göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekmiştir.

(554 S. KHK m. 38) (6762 S. K. m. 58/6)

Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 25.12.1998 tarih ve 1997/607-1998/2327 sayılı kararınca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen günde davacı avukatı … ile davalı avukatı … gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin ürettiği ve Minelli model adıyla anılan terliğin endüstriyel tasarımının müvekkili adına tescilli olduğunu, dünya çapında tercih edilen bir ürün olduğundan ihraç edildiğini, davalının bu modeldeki terliği aynen taklit ederek üretip pazarladığını ileri sürerek, davalının haksız rekabetinin ve 554 sayılı KHK. ye aykırılık teşkil eden eylemlerinin önlenmesine, bir milyar lira maddi, bir milyar lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Ürünler Arasında İltibas Bulunması

Davalı vekili, davaya cevap dilekçesi sunmamış, diğer dilekçelerinde, davacının Endüstriyel Tasarımına itiraz edildiğinden henüz kesinleşmediğini, müvekkilinin Hollywood modeli diye bir terlik üretmediğini, müvekkili ve davacı ürünlerinin tamamen farklı olduğunu, ayrıca, … markasının yazılı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının ürettiği ve Minelli adıyla piyasaya sürdüğü terliğin dizayn, malzeme niteliği, görünüm ve detayının aynen taklit edilerek davalı tarafça imal edilip, piyasaya sürüldüğü, ürünler arasında iltibas bulunduğu ve davalının bu eyleminin haksız rekabet teşkil ettiği, davacının bu ürüne ilişkin tescil ettirdiği 6.8.1996 tarih ve 1114 sayılı Endüstriyel Tasarım Türk Patent Enstitüsü tarafından tasarım konusu ürünlerin başvuru tarihinin 12 ay öncesinden ve daha önceki tarihlerde üretilip kamuya sunulduğu gerekçesiyle 554 sayılı KHK. nin 38.maddesi gereğince iptal edilmiş ise de, bu iptal işleminin, davalının haksız rekabetini ortadan kaldırmayacağı, zira davacının bu ürünü 1985 yılından beri üretip pazarladığının anlaşıldığı gerekçesiyle, davalının haksız rekabetinin önlenmesine, TTK. nun 58/6, BK. nun 42. ve 43.maddeleri gereğince 300.000.000 lira maddi tazminatın davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin tazminat isteğinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Eylemin Haksız Rekabet Teşkil Etmesi

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı vekili 11.7.1997 tarihli dilekçesinde müvekkilinin ürettiği terlikle davacının ürettiği terliğin farklı olduğunu ve müvekkilinin ürünü üzerinde … markasının bulunduğunu, kabul etmiş olmasına ve bilirkişi incelemesinin de … markalı ürün üzerinde yapılmış olmasına ve davalının … markalı terliğin başka bir firma tarafından imal edildiğini iddia ve ispat etmemiş olmasına göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekmiştir.

Davalının Terliğin Başka Bir Firma Tarafından İmal Edildiğini İddia Ve İspat Etmemiş Olması

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 65.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.330.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat