T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17624

Karar: 2000 / 388

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Gecikmiş itirazın kabul edilmiş olmasında yasaya aykırı bir cihet bulunmamaktadır. kambiyo senetlerine mahsus takipte de uygulanması gereklidir. Seçilen takip şekline göre borca itiraz nedeni olarak gösterilen ve sonucuna göre bir karar verilmelidir

(2004 S. K. m. 65)

Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte De Uygulanması Gereği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK.65. maddesi nedeniyle gecikmiş itirazın kabul edilmiş olmasında yasaya aykırı bir cihet bulunmamaktadır. Ancak, İİK.170/b maddesinin göndermesi ile kambiyo senetlerine mahsus takipte de uygulanması gerekli olan 65. maddenin bu fasıl hükümlerine uygun biçimde tatbiki zorunludur. Bir başka deyişle seçilen takip şekline göre borca itiraz nedeni olarak gösterilen belgeye karşı alacaklının diyeceği saptanmak üzere duruşma açılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Belgeye Karşı Alacaklının Diyeceği Saptanmak Üzere Duruşma Açılması Gereği

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat