T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 6459

Karar: 2000 / 163

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Mahkemece, davacı tarafından üretilen <kesmeli ve kesmesiz bağlantı modülleri ve bunların kontak lemanları> ile <irtibatlama aletinin> teknik zorunluluk olmadığı halde davalı tarafından taklit edilerek benzerinin üretildiği, davalının ürettiği sözü edilen ürünlerin yeni buluş niteliğinde olmadığı, davacı haklarının öncelikli ve üstün olduğu gerekçesi ile, maddi tazminata ilişkin davanın feragat nedeniyle reddine, asıl ve birleşen diğer davanın kabulüne karar verilmiştir.(556 S. KHK. m. 9, 61)

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce görülerek bozmaya uyularak verilen 16.02.1999 tarih ve 1995/911 – 1999/79 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 18.01.2000 günde davacı avukatı Yücel Tolunay ile davalılar avukatı İhsan Tellioğlu gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı Tarafından Üretilen Teknik Zorunluluk Olmadığı Halde Davalı Tarafından Taklit Edilerek Benzerinin Üretildiği

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin daha önce imal edip pazarladığı transmisyon modülleri ve repletlerini OMPİ (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde 04.02.1985 tarihinde sınai model olarak tescil ettirdiğini, bu tarihten sonra geliştirdiği modül parçaları için de, Almanya ve Türkiye’de ihtira beratı talepnameleri tevdi ettiğini, davalının, müvekkiline ait mamüllerin aynısını 14.04.1989 tarihinden itibaren imal etmeye başladığını, bu hususun haksız fiil teşkil ettiğini ileri sürerek, müvekkiline ait buluşların kıdemli olduğunun tespitine, haksız fiil ve rekabetin men’ine, imalatta kullanılan kalıpların imhasına, birleştirilen davada da, davalı Ali Hamit’in 10.05.1989 tarihli beratının iptaline ilana karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, müvekkili ürününün ihtira beratına bağlanmış olup, haksız rekabet bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Tazminat istemine ilişkin birleşen davadan feragat edilmiştir.

Bozma ilamına uyan mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporlarına nazaran, öncelikle davacı tarafından üretilen <kesmeli ve kesmesiz bağlantı modülleri ve bunların kontak lemanları> ile <irtibatlama aletinin> teknik zorunluluk olmadığı halde davalı tarafından taklit edilerek benzerinin üretildiği, davalının ürettiği sözü edilen ürünlerin yeni buluş niteliğinde olmadığı, davacı haklarının öncelikli ve üstün olduğu gerekçesi ile, maddi tazminata ilişkin davanın feragat nedeniyle reddine, asıl ve birleşen diğer davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalının Ürettiği Sözü Edilen Ürünlerin Yeni Buluş Niteliğinde Olmadığı

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 4.110.000.- lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 65.000.000.- lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine, 20.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat