Haksız Lojmandan Çıkarma Maddi Manevi Tazminat Davası

Kat İrtifakı Borcu

Haksız Lojmandan Çıkarma Maddi Manevi Tazminat Davası

T.C.
AYDIN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2009/578
KARAR NO:2009/1004

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :

VEKİLİ :

İSTEMİN ÖZETİ : ………………………. emrinde jeofizik mühendisi olarak görev yapan davacının oturmakta olduğu lojmandan kolluk gücü nezaretinde 18.01.2005 gününde tahliye edilmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 21.590,00.YTL maddi ve 20.000.00.-YTL manevi zararın; davacı lehine olan mahkeme kararlarına rağmen tahliye yoluna başvurulduğu, beş yıl süreyle davacının oturma hakkı olan lojman kira bedeli ile piyasadan kiraladığı konut kira bedeli arasındaki fark kira bedelinin ve ev nakliyesi giderlerinin maddi zarar olarak oluştuğu, davacının hastalığı da göz önüne alındığında hukuka aykırı bu uygulama nedeniyle büyük üzüntüler ve mağduriyetler yaşadığı, davacı hakkında sık sık görev yeri değişikliği yapılarak yıldırılmaya çalışıldığı ve aile düzeninin bozulduğu gerekçeleriyle, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan davanın, davacıya lojman tahsis edilmeme işleminin iptali yolunda verilen karar gerekçesinin, puanının tahsis için yeterli olduğu yolunda olmakla birlikte, bilahare Artvin’e atanması ve tahliye kararının da atamadan sonraki iki aylık süreyle ilgili olduğu, tahliye kararı hakkında da dava açılmamış olduğu, nakille ilgili davanın da ret ile sonuçlandığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 17.11.2006 gün ve E:2005/1015 K:2006/1760 sayılı kararının, atama kararının yargı yerince iptal edildiği, mahkemenin bunu yanlış yorumladığı, iki aylık sürenin ilişik kesmeyle başlayacağı, yürütmeyi durdurma kararının tahliye süresinin bitmesinden bir gün önce idareye tebliğ edildiği,bununla tahliye nedeninin ortadan kalktığı, haksız ve cebri tahliye sebebiyle tazmin sorumluluğu doğduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Tahliye işlemine karşı dava açılmadığı, tahliye tarihinde aleyhe mahkeme kararı bulunmadığı, tazmin sorumluluğu bulunmadığı, mahkeme kararının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek itirazın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

İstem, davacının lojmandan haksız tahliye edildiği gerekçesiyle 21.590.00.-TL maddi ve 20.000.TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin Aydın 1.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu, idare mahkemesi kararı hukuka uygun bulunmuş olup, bozmayı gerektirir bir husus bulunmayıp kararın onanması gerekmektedir.

Vekalet ücretinin hesaplanmasına gelince:

İtiraz konusu kararın verildiği tarihte geçerli olan 2006 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesinde “manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti hüküm altına alınan miktar üzerinden tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

Bu davaların tamanının reddi durumunda Avukatlık ücreti tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne görehükmolunur.” kuralı düzenlenmiştir.

İtiraz konusu mahkeme kararında talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarının toplamı olan 41.590.00.-TL esas alınarak tarifenin 3.kısmına göre nisbi 3.767.20.YTL vekalet ücretine hükmedildiği görülmektedir.

Yukarıda anılan tarife hükmü uyarınca tümü reddedilen manevi tazminat talebi için makdu 275.00.YTL ücrete hükmetmek gerekirken bunu aşar şekilde nisbi ücret hesaplanmıştır.

Bu durumda vekalet ücretinin; maddi tazminat için (21.590.00.YTL)=2.207.00.-YTL manevi tazminat için (20.000.YTL) 275.00.-YTL toplam 2.482.00.-YTL olarak tespiti gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle itirazın kısmen reddine ve Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 17.11.2006 gün ve E:2005/1015 K:2006/1760 sayılı kararının esasa ilişkin kısmının onanmasına, vekalet ücreti kısmının bozularak “2.482.00.TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı idareye ödenmesine” şeklinde hüküm kurulmasına, 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 2577 sayılı yasanın 45/4.maddesi uyarınca 09.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat