Malulen Emekliliğin İptaline Karşı Dava

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Malulen Emekliliğin İptaline Karşı Dava

T.C.

YARGITAY10.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/5828
Karar: 2003/6509
Karar Tarihi: 02.10.2003

ÖZET: Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmemesi gerektiğinin tespitine ilişkin davada yöntemince yapılan yetki itirazı kabul edilerek Ankara İş Mahkemesi yetkili kılınmışsa da; davacının G… İlçesinde Noterlik yapması ve işlemlerin Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülmesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın Denizli’de şubesinin bulunması ve davanın Denizli İş Mahkemesi’nde görülebileceği gözetilerek dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, dosyanın yetkili ve görevli Denizli İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

(506 S. K. m.63) (1086 S. K. m.17)

Dava: Davacı,emekli maaşından yapılan %15 kesintinin yasal olmadığının tespiti ile yapılan kesintilerin yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi :

Karar: Noter olarak görev yapan davacının 01.09.1997 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasından sonra, 01.10.1999 tarihinden itibaren 4447 Sayılı Yasa ile değişik 506 Sayılı Kanunun 63/B-2 maddesi uyarınca aylığından %15 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmemesi gerektiğinin tespitine ilişkin davada yöntemince yapılan yetki itrazı kabul edilerek Ankara İş Mahkemesi yetkili kılınmışsada; davacının G..y İlçesinde Noterlik yapması ve işlemlerin Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülmesi,Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın Denizli’de şubesinin bulunması ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 17.madddesi nazara alınarak davanın Denizli İş Mahkemesi’nde görülebileceği gözetilerek dava dilekçesinin yetki yönünden reddine,dosyanın yetkili ve görevli Denizli İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken,Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın bulunduğu Ankara İş Mahkemesi’nin yetkili ve görevli kılınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki,bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden karar bozulmamalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438.maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın gerekçe ve hüküm fıkrasının 2.bendinde yer alan “Ankara” isminin silinerek yerine,”Denizli” isminin yazılmasına,ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 02.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat