Hakaret Suçunda Eleştiri ve Sitem Sınırı

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Hakaret Suçunda Eleştiri ve Sitem Sınırı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Esas: 2011/7299
Karar: 2013/18685
HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRI
KÜÇÜLTÜCÜ VE SUÇLAYICI SÖZLER
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
A- Şantaj suçundan kurulan beraat hükmü yönünden;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan Süleyman Deniz vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
B- Hakaret suçuna ilişkin hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-“Taşkın yakınma” anlamına gelse dahi, eleştiri ve sitemin, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer bireyler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamayacağı, somut olayda; sanığın, vali yardımcısı olarak görev yapan katılana gönderdiği mektupta, “Adaleti, devletin temeli sayan kültürü yozlaştırdınız. Devleti yolsuzluk karşısında aciz duruma düşürdünüz. Rüşvete dayalı cebri icra terörü ile organize hukuk dışı yolsuzluklarında da delil karartılmasının tarafınızdan yapıldığını açıkça üstlenerek belgelediniz” şeklindeki, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü ve suçlayıcı sözlerle katılana görevi nedeniyle hakarette bulunduğu, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluştuğu gözetilerek, hükümlülük kararı verilmesi yerine, “sanığın suça konu mektubu kendisine yapıldığına inandığı haksızlıkları dile getirmek için eleştiri maksadı ile yazdığı, katılanın …Vali Yardımcısı görevinde bulunduğu, mevki nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, mektubun içeriği itibariyle ağır eleştiri içermekle birlikte, mağdurun kişiliğini küçültecek nitelikte olmadığı, sözlerin hakaret boyutuna ulaşmayan taşkın yakınmayı oluşturduğu” gerekçesi ile beraat hükmü tesisi,
2- Adli emanette kayıtlı mektup hakkında bir karar verilmemesi,
Kanuna aykırı ve katılan S… vekili ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat