Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Haczin Kaldırılması İstemi

TAŞINMAZIN NUMARATAJ KAYITLARINA VE TAPUSUZ BEYAN KAYDINA HACİZ ŞERHİ İŞLENDİĞİ – GEÇERLİ BİR HACZİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 9971
Karar: 2016 / 12962
Karar Tarihi: 03.05.2016

ÖZET: Somut olayda, şikayet konusu enkaz ile ilgili icra müdürlüğünce fiili bir haciz işlemi yapılmadığı, … Belediyesi’ ne yazılan yazı doğrultusunda adresi belirtilen taşınmazın numarataj kayıtlarına ve tapusuz beyan kaydına haciz şerhi işlendiği görülmüştür. Buna göre geçerli bir haczin varlığından söz edilemez. Bu durumda geçerli bir haciz işlemi bulunmadığından haczedilmezlik şikayetinin de konusu yoktur. O halde mahkemece konusu bulunmayan şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 82)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvurudan haline münasip evi üzerine haciz konulduğunu ileri sürerek meskeniyet nedeniyle haczin kaldırılmasını istediği mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda gecekondu niteliğinde olduğu tespit edilen evle ilgili meskeniyet şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Meskeniyet iddiası İİK’nun 82/12. maddesi uyarınca taşınmazlar yönünden geçerli olup taşınır hükmündeki enkaz yönünden böyle bir iddianın dinlenmesi mümkün değildir. Ancak taşınmazın tapu kaydında şikayetçi borçlu yönünden verilmiş bir tahsis kararı veya kurulmuş bir intifa hakkı bulunması durumunda meskeniyet şikayetinde bulunulabilir.
Somut olayda, şikayet konusu yer, borçluya ait enkaz niteliğinde menkuldür. Tapu kaydında anılan yer Hazine adına kayıtlı olup adı geçen borçlu yönünden verilmiş bir tahsis kararı veya kurulmuş bir intifa hakkı da bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, resmi sicile kayıtlı malların haczi kaydına işletilmek suretiyle yapılır. Resmi sicile kayıtlı olmayan taşınırların haczi ise icra müdürlüğünce fiilen haciz işlemi yapılmak suretiyle yerine getirilir.
Taşınır hükmündeki enkaz yönünden geçerli bir haciz işleminin varlığı, icra müdürlüğünce mahalline gidilerek fiilen haciz işlemi yapılmasıyla mümkündür.
Somut olayda, şikayet konusu enkaz ile ilgili icra müdürlüğünce fiili bir haciz işlemi yapılmadığı, … Belediyesi’ ne yazılan yazı doğrultusunda adresi belirtilen taşınmazın numarataj kayıtlarına ve tapusuz beyan kaydına haciz şerhi işlendiği görülmüştür. Buna göre geçerli bir haczin varlığından söz edilemez.
Bu durumda geçerli bir haciz işlemi bulunmadığından haczedilmezlik şikayetinin de konusu yoktur.
O halde mahkemece konusu bulunmayan şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat