VALİLİĞİ NEZDİNDE BULUNUP HACİZ KONULAN ALACAĞIN KAYNAĞININ NE OLDUĞU HANGİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANDIĞI VE BORÇLUNUN BİREYSEL ALACAKLARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 11282
Karar: 2016 / 13016
Karar Tarihi: 03.05.2016

ÖZET: Konya Valiliği nezdinde bulunup haciz konulan alacağın kaynağının ne olduğu, hangi ilişkiden kaynaklandığı ve borçlunun bireysel alacaklarının olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

(6098 S. K. m. 622, 623) (818 S. K. m. 522, 523) (2004 S. K. m. 89)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 18.02.2016 tarih, 2015/26742 E., 2016/4397 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda müvekkilinin borcundan dolayı İİK 89/1 haciz ihbarnamesine dayalı adi ortaklığın hakedişelerine haciz konulamayacağını ileri sürerek haciz işleminin iptalini talep ettiği mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Türk Borçlar Kanunu’nun 622 ve 623 (Mülga 818 sayılı BK 522 ve 523.) maddeleri gereğince adi ortaklıkta her ortak şirketin iştirak hakkına sahip olduğundan, ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki, yıl sonunda bilançonun düzenlenmesi ile ortaya çıkan, kar payını haczettirebilirler. Ayrıca, adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payının da haczi mümkün bulunmaktadır. Adi ortaklıklarda, ortaklardan birinin kişisel borçlarından dolayı hakkında takip yapılması halinde, adi ortaklığın istihkakına haciz konulamaz.
Somut olayda, borçlu şirket aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine mahsuz haciz yoluyla takipte, … Valiliğine İİK.nun 89. maddesine göre gönderilen 1. haciz ihbarnamesi ile borçlu şirketin her türlü doğmuş ve doğacak hak ve alacakları ile istihkakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Borçlu tarafından Konya Valiliği nezdinde haczedilen alacağın adi ortaklığın alacağı olduğu iddia edilmektedir.
Bu durumda Konya Valiliği nezdinde bulunup haciz konulan alacağın kaynağının ne olduğu, hangi ilişkiden kaynaklandığı ve borçlunun bireysel alacaklarının olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
Sonuç: Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.02.2016 tarih ve 2015/26742 E., 2016/4397 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 03.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat