Kuruma Yaptığı Fazla Ödeme Tutarının İadesi İstemi

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Kuruma Yaptığı Fazla Ödeme Tutarının İadesi İstemi

İŞVEREN HİSSESİNİN 5 PUANLIK KISMINDAN HAZİNENİN SORUMLU OLDUĞU – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞENİN HAZİNE OLDUĞU – DAVANIN HAZİNEYE YÖNELTİLMESİ GEREKİRKEN KURUMA YÖNELTİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15651
Karar: 2016 / 8015
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Yasada işveren hissesinin 5 puanlık kısmından hazinenin sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşen hazinedir. Bu nedenle davanın hazineye yöneltilmesi gerekirken Kuruma yöneltilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(5510 S. K. m. 81) (6183 S. K. m. 48) (506 S. K. Geç. m. 20)

Dava ve Karar: Davacı, yararlanmadığı beş puanlık teşvikten yararlanılması halinde hak edişlerden kesilmesi gereken tutarın tahsiline, karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, davacı şirket tarafından sehven Kuruma ödenen beş puanlık teşvik indiriminden şimdilik 17.000 TL’nin yasal faiziyle birlikte davalı Kurumdan tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiştir.
Uyuşmazlık, ihale konusu iş nedeniyle Kuruma yapılan bildirim ve prim ödemesi esnasında 5510 sayılı Kanun’un 81/1-(ı) bendi kapsamında işveren hissesine isabet eden 5 puanlık prim teşviğinden yararlanamayan davacı işverenin bu hakka sahip olduğunun ve Kuruma yaptığı fazla ödeme tutarının iadesi (istirdatı) istemine ilişkindir.
5510 sayılı Kanun’un 81/1-(ı) bendinde düzenlenen prim teşviği 5510 sayılı Kanun’a 5763 sayılı Kanun’un 24.maddesi ile eklenmiş olup 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Davanın yasal dayanağı, 5510 sayılı Kanun’un 81/1-(ı) maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren -işverenler ile (Değişik ibare: 31/07/2008-5797 S.K./2.mad)29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu bent hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.** Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.** (Mülga cümle: 21/05/2013-6486 S.K./5. md) (Ek cümle: 31/07/2008-5797 S.K./2.mad)Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır. (Mülga cümle: 21/05/2013-6486 S.K./5. md)
Öte yandan, 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 38.maddesi ile yapılan düzenleme sonrasında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin işyerleri teşvik kapsamından çıkartılmış olup bu işyerleri 01.03.2011 tarihinden itibaren teşvikten yararlanma hakkını kaybetmiştir.
Somut olayda, yasada işveren hissesinin 5 puanlık kısmından hazinenin sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşen hazinedir. Bu nedenle davanın hazineye yöneltilmesi gerekirken Kuruma yöneltilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat