GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

SANIĞIN HÜKMÜN AÇIKLANDIĞI SON OTURUMDA HAZIR BULUNDURULMADAN HÜKÜMLÜLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ SURETİYLE SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 257
Karar: 2016 / 247
Karar Tarihi: 15.12.2016

ÖZET: İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü bulunup, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmayan ve mahkemece “duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulması” konusunda karar verilmemiş, olan sanık Ş.İ.A.’nun hükmün açıklandığı … tarihli son‘ oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle Anayasanın maddesinin birinci fıkrası, AİHS’nin maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve CMK’nın maddelerine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması; Hukuka aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan sanığın istinaf nedenleri bu nedenle yerinde olduğundan CMK’nın maddesi uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(AİHS. m. 6) (2709 S. K. m. 36) (5271 S. K. m. 193, 196)

İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, kararın niteliği, başvurunun süresi ve başvurunun sıfatı ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Anayasa’nın hak arama hürriyeti kenar başlıklı 36.ncı maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkı kenar başlıklı 6.ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde, bir suç ile itham edilen herkesin kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, re’sen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek hakkının bulunduğu, Avrupa İnsanları Mahkemesi, Colozza/İtalya, (No. 12 Şubat 1985) kararında, Sözleşmenin 6/(1). fıkrasında açıkça geçmediği halde, bu maddenin amaç ve gayesinin bir bütün olarak ele alındığında, “hakkında suç isnadı bulunan” bir kimsenin, yargılamada yer alma hakkı bulunduğunun anlaşıldığını, ayrıca Sözleşmenin 6/(3). fıkrasının (c), (d) ve (e) bendlerinin, “hakkında bir suç isnadı bulunan herkese”, “kendini bizzat savunma”, “tanıkları sorgulama veya sorgulatma” ve “mahkemede kullanılan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa, bir tercümandan ücretsiz yararlanma” haklarını güvence altına aldığının belirtmiş olması karşısında;

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü bulunup, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmayan ve mahkemece “duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulması” konusunda karar verilmemiş, olan sanık Şamil İlkay AKARSU’nun hükmün açıklandığı 30/09/2016 tarihli son‘ oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle Anayasanın 36. maddesinin birinci fıkrası, AİHS’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve CMK’nın 193 ve 196. maddelerine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması;

Hukuka aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan sanığın istinaf nedenleri bu nedenle yerinde olduğundan CMK’nın 289/1-h maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

KESİN olmak üzere 15.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat