CİNSEL İSTİSMAR VE KİŞİYE HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI

KAMU DAVASINDAN HABERDAR EDİLMEMİŞ YA DA HABERDAR OLMAMIŞ BULUNUP DA KATILAN SIFATINI ALABİLECEK SURETTE SUÇTAN ZARAR GÖRMÜŞ OLANLARIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKLARININ BULUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1326
Karar: 2017 / 939
Karar Tarihi: 14.04.2017

ÖZET: Sanıklar hakkında Cinsel İstismar ve Kişiye Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından açılan kamu davasında Yasanın maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK.nun maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı kanunun maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş ya da haberdar olmamış bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına iddianame tebliğ edilip davadan haberdar edilmesi, sonucuna göre talebi halinde, aynı Yasanın maddelerine göre davaya katılması hususunda bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davaya katılma ve CMK’nın mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması, hukuka aykırı ve istinaf başvurusu ile katılma talebinde bulunan müşteki ASPB vekilinin katılma dilekçesinde belirttiği nedenler yerinde olduğundan CMK’nın maddeleri uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 35, 233, 234, 260, 280, 289)

İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, kararın niteliği, başvurunun süresi ve başvuranın sıfatı ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre dairece duruşma yapılmasına gerek görülmediğinden sanık müdafiisinin duruşmalı inceleme yapılması yönündeki talebinin reddiyle yapılan incelemede;

Mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK.nun 35/2, 260, 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum vekili tarafından, suça sürüklenen çocuklar ve sanık lehine beraat yönünde ve yine iyi hal indirimi yapılmak suretiyle hüküm kurulmuş olmasına ilişkin ve davaya katılmasıyla yararlanabileceği kanundan kaynaklı haklardan yararlandırılmaması nedeniyle hükme yönelik istinaf dilekçesi verildiği anlaşılmakla;

Ceza Genel Kurulunun 28/05/2013 tarih, 2012/7.MD – 1423 esas -2013/260 karar, 23/09/2014 tarih, 2014/13-113 esas-2014/399 karar, 09/12/2014 tarih 2013/14-215 esas -2014/547 karar, 17/03/2015 tarih, 2013/11-602 esas- 2015/44 sayılı kararlan ile 7. Ceza Dairesinin 27/01/2014 tarih ve 2013/7406 esas -2014/1996 karar, 29/01/2014 tarih, 2013/7539 esas – 2014/1172 karar, 11. Ceza Dairesinin 24/02/2014 tarih, 2009/21774 esas- 2010/1866 karar, 5. Ceza Dairesinin 25/04/2014 tarih, 2013/454 esas -2014/4590 karar ile 1. Ceza Dairesinin 29/02/2016 tarih, 2015/4976 esas-2016/861 karar ve 30/03/2016 tarih, 2016/832 esas – 2016/1629 sayılı kararlarında belirtildiği üzere;

Sanıklar hakkında Cinsel İstismar ve Kişiye Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK.nun 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı kanunun 260/1. maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş ya da haberdar olmamış bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına iddianame tebliğ edilip davadan haberdar edilmesi, sonucuna göre talebi halinde, aynı Yasanın 237 ve devamı maddelerine göre davaya katılması hususunda bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davaya katılma ve CMK’nın mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Hukuka aykırı ve istinaf başvurusu ile katılma talebinde bulunan müşteki ASPB vekilinin katılma dilekçesinde belirttiği nedenler yerinde olduğundan CMK’nın 289/1-e, 280/1-b maddeleri uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kesin olmak üzere 14.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat