Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Annesi İştirak Nafakası İsteyebilir mi?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Annesi İştirak Nafakası İsteyebilir mi?

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

Esas Numarası:2010/10398
Karar Numarası:2011/10769

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kocanın kabul edilen boşanma davası, kusur ve yoksulluk nafakası yönünden, davacı-davalı koca tarafından ise; iştirak nafakası, doğum giderleri ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı kadının boşanmaya sebep olaylarda daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Davacı-davalı kocanın babalığın tespiti davasına yönelik temyizinin incelenmesine gelince;

Türk Medeni Kanununun 337 nci maddesi uyarınca evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de; kanun koyucu, babalık davasında ananın her zaman çocuğun yararına davranmayacağı ilkesinden hareket ederek, küçük için kayyım tayin edilmesini ( T.M.K. madde 426/2 ); davanın ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbarını öngörmüştür ( T.M.K. madde 301/3 ). Yukarıda açıklanan kural çerçevesinde küçüğe vesayet makamınca kayyım tayin ettirilip, dava küçüğün kayyımına ihbar edilmeden ( H.U.M.K. madde 49 ) ve gösterdiği takdirde delilleri de toplanmadan eksik hasım ve eksik incelemeyle hüküm kurulması; usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte açıklanan sebeplerle babalığın tespiti davası yönünden bozulmasına, bozma sebebine göre iştirak nafakası, yargılama gideri ve doğum giderlerine yönelik temyizin incelenmesine yer olmadığına, davalı-davacı kadının boşanma davasına yönelik temyizinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle onanmasına, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden Zeynep’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 73.90 TL. temyiz başvurma harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Beytullah’a iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat