YEDİEMİNLİK TESLİM TUTANAĞI ÜZERİNDE DURULUP TARTIŞILMADAN EKSİK İNCELEME SONUCUNDA HÜKÜM KURULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15677
Karar: 2016 / 7329
Karar Tarihi: 25.04.2016

ÖZET: Mahkemece sözü edilen yedieminlik teslim tutanağı üzerinde durulup tartışılmadan eksik inceleme sonucunda hüküm kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(6098 S. K. m. 561)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. E.. Ç.. ile davalı vek. Av. ….un gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davalı alacaklının icra dosyalarında haczettiği, menkul malları yediemin olarak müvekkiline teslim ettiğini davalı alacaklı şirket vekili ile … tarihli saklama sözleşmesi yapıldığını, hacizli malların 191 gün sözleşmede belirlenen günlük ücret karşılığı saklanıp muhafaza edilmesine rağmen müvekkiline hiçbir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, toplam …alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde iş bu dava açıldıktan sonra bir kısım ödemeler yapıldığını, bunlar mahsup edildikten sonra… alacağın kaldığını belirterek, bunun hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin merkezi …. yetkili olduğunu, yediemin ücretinden müvekkilinin değil, icra dosya borçlusunun sorumlu olduğunu, iddianın dayanağı, “Teslim Zaptı”nı imzalayan avukatın müvekkili şirket adına sözleşme imzalamak ve müvekkilini borç altına sokmak üzere vekil tayın edilmediğini, davacı özel yediemin deposu olsa da, ücret uyuşmazlıklarında Adalet Bakanlığı’nca açılıp işletilen yediemin depoları ücret tarife kurallarının geçerli olduğunu müvekkilinin talebi ile toplam 20.139,00 TL ücretin … tarihinde yatırılarak mahcuzların borçlu şirket yetkilisi tarafından yediemin deposundan alındığının uyuşmazlık dışı bulunduğunu, yediemin teslim zaptının müzayaka halinde iken imzalandığını, söz konusu zaptın sonradan doldurulduğunu, buradaki fiyatların nisbi butlanla geçersiz olduğunu, davanın gabin sebebi ile reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde, yedieminlik ücretinin resmi gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığı’na ait depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret tarifleri hakkında tebliğde yer alan düzenlemeler gereğince hesap edilmesi gerektiği, bu yönteme göre belirlenen yediemin ücretinin ödendiği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davalı vekili Av ….. tarafından imzalanmış olan ve dosyaya sunulan “Yediemin Teslim Tutanağı’nda günlük yedieminlik ve depo ücretinin belirlendiği görülmektedir. Sözleşme, serbestisi ilkesi uyarınca taraflar resmi tarife dışında yedieminlik ve depo ücretine ilişkin sözleşme yapabilirler. Nitekim davacı vekili taraflar arasında belirlenen ücrete göre dava açmış ve talepte bulunmuştur. Dava açıldıktan sonra resmi tarife üzerinden ödeme yapılması ve davacının da bu ödemeyi kabul etmesi bakiye bedelden açıkça feragat edilmedikçe davanın sonucunu etkilemez.
Mahkemece yukarıda sözü edilen yedieminlik teslim tutanağı üzerinde durulup tartışılmadan eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen … duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat