Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti ve Tapu Tescil Davası

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti ve Tapu Tescil Davası

KESİNLEŞEN MAHKEME KARARLARI KARŞISINDA DAVALILARIN DAVACININ KİRACISI OLDUKLARI BELİRLENMİŞ OLDUĞUNDAN İŞİN ESASININ İNCELENEREK İSTEM HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2359
Karar: 2016 / 2585
Karar Tarihi: 25.04.2016

ÖZET: Mahkemece, davanın açıldığı tarih itibariyle davacı kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi olan…1. Asliye Ticaret Mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilerek yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru olmamıştır.

(6100 S. K. m. 14)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tesbiti ve tapu tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalı kooperatifin 1147 no’lu üyesi olduğunu, kooperatife ait müstakil parsellerin tapularının 1988 yılında tamamlanarak bir kısım üyelere dağıtıldığını, kendisinin de dahil olduğu bir kısım üyelerin tapularını alamadıklarını, ayrıca 10 yılı aşkın süreden beri genel kurul toplantısı yapılamadığından müracaat edecek bir merci de bulamadıklarını… çiftliği mevkinde 54 ada 12/B parselde bulunan taşınmazın tapusunu alabilmek için iş bu davayı açmak zorunda kaldığını ileri sürerek davalı kooperatife var olan ortaklığının tespiti ile bahse konu taşınmazın, adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı kooperatif cevap vermemiştir.
Davalı … Sicil Müdürlüğü davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre…Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın taşınmazın aynına ilişkin olduğu ve taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verildiği, davalının 1147 üye nosu ile ortak olduğu ve bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği, kura sonucu kendisine isabet eden 54 ada 12/B no’lu parselde kayıtlı 2 no’lu bağımsız bölümün kayıt ve tescili gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı … sicil müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.
1) Mahkemece davanın esasına girilip karar verilmiş ise de dosyanın incelenmesinde davanın 20.03.2009 tarihinde açıldığı, dosyada mevcut ticaret sicil kayıtlarından davalı kooperatifin merkezinin…ilçesine kayıtlı bulunduğu anlaşılmaktadır. HUMK’nın 17. (HMK’nın 14/2.) maddesi uyarınca tüzel kişi olan kooperatif ile ortakları arasındaki davaların kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerekir. Bu yetki kuralı, kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralı olup, mahkemece re’sen dikkate alınması gerekir. Bu itibarla, mahkemece, davanın açıldığı tarih itibariyle davacı kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi olan…1. Asliye Ticaret Mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilerek yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, davalı … vekilince temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün bozulmasına, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … sicil müdürlüğünün diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat