Elektrik Hırsızlığı Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Elektrik Hırsızlığı Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Ceza Genel Kurulu 2010/2-28 E., 2010/19 K.

Sanık Şirzat’ın, elektrik hırsızlığı suçundan 5237 sayılı TCY’nin 142/1-f ve 168. maddeleri uyarınca 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 53/1-a maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına, sanığın geçmişteki hali göz-önüne alınarak ileride suç işlemekten çekineceği kanaati hasıl olduğundan cezasının TCY’nin 51. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin (Tekirdağ İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nce 19.12.2006 gün ve 217-821 sayı ile verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay İkinci Ceza Dairesi’nce 13.04.2009 gün ve 17888-19186 sayı ile onanmıştır.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 25.01.2010 gün ve 294613 sayı ile;

TCK’nın 53. maddesinin 4. fıkrası gereğince kısa süreli hapis cezası (bir yıl ve daha az süreli hapis cezası) ertelenmiş kişiler hakkında 53/1. fıkrada öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbiri uygulanamayacağından, tayin olunan 8 ay hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında TCK’nın 53/1-a maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulması gerekir görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığı’na gönderilmekle, Ceza Genel Kurulu’nca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

Sanığın, elektrik hırsızlığı suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yargıtay CBaşsavcılığı arasında çözümü gereken uyuşmazlık, sanık hakkında tayin olunan 8 ay hapis cezasının 5237 sayılı TCY’nin 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmesi karşısında, aynı Yasa’nın 53/1-a maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesine yasal olanak bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.

5237 sayılı TCY’nin 53. maddesinin 4. fıkrasında, “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yasa’nın 49/2. maddesinde ise 1 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının kısa süreli hapis cezası olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında mahkum oldukları cezaya bağlı olarak Yasa’nın 53/1. madde ve fıkrasında yazılı her-hangi bir hak yoksunluğuna karar verilemeyecektir.

Somut olayda, sanık hakkında tayin olunan ve kısa süreli hapis cezası niteliğinde olduğu tartışılmaz bulunan 8 ay hapis cezasının, yerel mahkemece ertelenmesine karar verilmiş olması karşısında, 5237 sayılı TCY’nin 53/4. maddesi hükmüne aykırı olarak, aynı maddenin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca hak yoksunluğuna hükmedilmesi yasaya aykırı ve isabetsizdir.

Bu nedenle Yargıtay C.Başsavcılığı’nın sanık hakkında hak yoksunluğuna hükmedilemeyeceğine ilişkin itirazı haklı nedenlere dayandığından, kabulü ile Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün, sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCY’nin 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmiş olması karşısında, aynı Yasa’nın 53/4. maddesi gereğince, aynı maddenin 1 ve 2. fıkralarındaki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına, ancak bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nin 322. maddesi gereğince, söz konusu yasaya aykırı uygulama hüküm fıkrasından çıkartılmak suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2-Yargıtay İkinci Ceza Dairesi’nin 13.04.2009 gün ve 17888-19186 sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

3-Tekirdağ İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 19.12.2006 gün ve 217-821 sayılı hükmünün;

Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCY’nin 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmiş olması karşısında, aynı Yasa’nın 53/4. maddesi uyarınca, aynı maddenin 1 ve 2. fıkralarındaki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Ancak, bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nin 322. maddesinin verdiği yetki gereğince, hüküm fıkrasında yer alan, * Sanığın TCY’nin 53/1-a maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına” ilişkin ibarenin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

4-Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 09.02.2010 günü yapılan müzakerede, oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat