ECRİMİSİL DAVASI

HÜKMÜN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİN NİTELİKTE OLDUĞU – KESİN OLAN KARARLARIN TEMYİZ İSTEMLERİ HAKKINDA YARGITAYCA DA TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 4267
Karar: 2017 / 1331
Karar Tarihi: 20.03.2017

ÖZET: Hüküm, karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 427) (YİBK. 01.06.1990 T. 1989/3 E. 1990/4 K.)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, muris babaları davalılar ile kendilerine miras yoluyla intikal eden dava konusu 503 ada 3 parsel sayılı taşınmaza davalılar tarafından haksız yere elatıldığını, kendilerine de herhangi bir kullanım bedeli verilmediğini, daha önce dava konusu taşınmazla ilgili olarak davalılar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açtıklarını böylelikle intifadan men koşulunun gerçekleştiğini ileri sürerek, 2007 yılı için 1.000,00 TL, 2008 yılı için 1.250 TL, 2009 yılı için 1.500 TL, 2010 yılı için 1.750 TL ve 2011 yılı için 2.000 TL olmak üzere toplam 7.500,00 TL haksız işgal tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte davalılardan tahsilini istemişler, 06.06.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile ecrimisil taleplerini 10.702,32 TL’ye çıkarmışlardır.
Davalı …, zamanaşımı defiinde bulunarak, davacıların rızası ile dava konusu taşınmazı kullandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı …, davacıların rızazı ile dava konusu taşınmazı kullandığını, talep edilen ecrimisil bedelinin fazla olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia kısmen sabit bulunarak davalı … yönünden davanın reddine, davalı … yönünden ise davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, Davacılar vekili ve davalı … tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
Somut olayda; davaya konu ecrimisil miktarının 10.702,32 TL olduğu, davanın davalı … yönünden kısmen kabulü ile 1.793,46 TL’nin tahsiline karar verildiği, temyize konu edilen ecrimisil miktarının temyiz kesinlik sınırının altında olduğu, 1086 sayılı, HUMK’nun 26/09/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Yasa ve 5236 sayılı Yasa ile değişik 427. maddesi uyarınca bu gibi kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağı gözetildiğinde hüküm, karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …’ın temyiz isteminin REDDİNE,
Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacıların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3,70 TL. Bakiye onama harcının temyiz eden davacılardan, 91,86 TL. Bakiye onama harcının da davalı …’den alınmasına, 20.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat