EKSİK İŞ AYIPLI İFA DAVASI

TEMYİZ EDİLEN BÖLÜMÜN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALDIĞI – MİKTAR İTİBARİYLE KESİN OLAN KARARA İLİŞKİN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1656
Karar: 2017 / 2033
Karar Tarihi: 20.03.2017

ÖZET: Temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı altında kalmaktadır. Bu durumda temyiz edenin temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 427) (YHGK. 23.02.2005 T. 2005/13-32 E. 2005/85 K.)
Taraflar arasındaki eksik iş-ayıplı ifa davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, ayıplı ve eksik imalattan kaynaklı 4834,10 TL alacağının tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 2032,06 TL nin davalıdan tahsiline, 2802,94 TL fazla istemin ise reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1- 14.7.2004 günlü ve 5219 sayılı yasa ile HUMK’nun 427/2 maddesindeki temyiz ile ilgili parasal sınır 1.000.000.000 TL, 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 1.1.2016 tarihinden itibaren 2190,00 TL’ye çıkarılmıştır. Anılan yasada derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Davalı tarafından temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle 2190,00 TL’yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427. maddesinin 2. fıkrası gereğince davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle somut olay kapsamında bozma gereklerine uyulmasına göre yerinde olmayan davacının bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat