Ecrimisil Bedelinin Tahsili ile Elatmanın Önlenmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yetkili Mahkeme

Ecrimisil Bedelinin Tahsili ile Elatmanın Önlenmesi Davası

BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA YENİDEN YARGILAMA YAPILDIĞI – ISLAH İLE TALEP EDİLEN MİKTAR DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13272
Karar: 2016 / 79
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Davacı için geçerliliği bulunmayan kira sözleşmesi uyarınca tahliye davası açmakta muhtariyetine karar verilmiş olmasının doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra yeniden yapılan yargılama sonucunda, her iki davalı yönünden de el atmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ve dava konusu … ili …. 673 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile aynı yer 3 nolu parselin 7,12 m2’lik kısmı yönünden hesaplanan ve davacı yanca ıslah ile talep edilen miktar doğrultusunda toplam 17.759,00.TL. Ecrimisilin davalılar … ve ….’dan 674 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve aynı yer 673 ada 3 nolu parselin 10,88 m2’lik bölümü yönünden hesaplanan ve davacı tarafından ıslah ile talep edilen miktar doğrultusunda toplam 6.637,00.TL. nin davalılar … ve …’dan alınarak davacıya verilmesine karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 683, 995)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı; maliki olduğu 673 Ada 1,2,3 parseller ile 674 Ada 1 ve 2 Parsel sayılı taşınmazları davalılardan …’ın diğer davalılara kiraya vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiğini, diğer davalıların da, davalı …’ın malik olmadığını, öğrenmelerine rağmen taşınmazları kullanmayı sürdürdüklerini ileri sürüp, davalıların haksız kullanımı nedeni ile yıllık 30.000,00.TL. ecrimisil bedelinin tahsili ile el atmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılardan …, dava konusu taşınmazların eşinin babasından kaldığını, bu nedenle diğer davalılara kiraya verdiğini, diğer davalılar … ve … ise, dava konusu işyerlerini diğer davalı ….’dan kira sözleşmesi ile kiraladıklarını, taşınmaz malikinin başkası olduğunu bilmediklerini davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, Davalılar … ve … hakkındaki davanın reddine, davalı ….’ın elatmasının önlenmesine; toplam 1.833,33.TL. Ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline ilişkin verilen karar, Dairece; ‘ elatmanın önlenmesi isteğinin davalılar … ve … bakımından da kabulü gerekirken, davacı için geçerliliği bulunmayan kira sözleşmesi uyarınca tahliye davası açmakta muhtariyetine karar verilmiş olmasının doğru olmadığı gerekçesiyle BOZULMUŞ, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra yeniden yapılan yargılama sonucunda, her iki davalı yönünden de el atmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ve dava konusu … ili …. 673 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile aynı yer 3 nolu parselin 7,12 m2’lik kısmı yönünden hesaplanan ve davacı yanca ıslah ile talep edilen miktar doğrultusunda toplam 17.759,00.TL. Ecrimisilin davalılar … ve ….’dan 674 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve aynı yer 673 ada 3 nolu parselin 10,88 m2’lik bölümü yönünden hesaplanan ve davacı tarafından ıslah ile talep edilen miktar doğrultusunda toplam 6.637,00.TL. nin davalılar … ve …’dan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Karar, davalı …. vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Sonuç: Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 7.367.01.-TL. bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat