Açık Poliçe Nedir?

Tapu İptali Tescil veya Tazminat Davası

TAŞINMAZIN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI DEVRİ – HÜKMÜNE UYULAN BOZMA KARARINDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE İŞLEM YAPILARAK KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13253
Karar: 2016 / 77
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Davacılar, miras bırakanları …’nın, 17 parsel sayılı taşınmazını mal kaçırmak amacıyla davalı 2.eşine satış suretiyle muvazaalı temlik ettiğini, davalının bu taşınmazı satarak elde ettiği para ve murisin katkıları ile 1 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümü satın aldığını ileri sürerek, miras payları oranında tapu iptali, tescil veya tazminat isteğinde bulunmuşlardır. Mahkemece bozmaya uyulup soruşturma tamamlandıktan sonra bedel isteğinin kabulüne karar verilmiş olması isabetlidir.

(818 S. K. m. 18) (6098 S. K. m. 19)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, miras bırakanları …’nın, 17 parsel sayılı taşınmazını mal kaçırmak amacıyla davalı 2.eşine satış suretiyle muvazaalı temlik ettiğini, davalının bu taşınmazı satarak elde ettiği para ve murisin katkıları ile 1 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümü satın aldığını ileri sürerek, miras payları oranında tapu iptali, tescil veya tazminat isteğinde bulunmuşlardır.
Davalı, iddiaların yersiz olduğunu, çekişmeli taşınmazın bedeli karşılığı 3.kişiden satın aldığını, alım gücü bulunduğunu bildirip, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, çekişmeli taşınmazın davalıya intikalinin gizli bağış suretiyle yapıldığı, davada tenkis isteği bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, Dairece ‘ öncelikle taşınmazın davalıya temlikinin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı olup olmadığının tespiti, şayet yapılacak olan araştırma sonucunda gerçekten de miras bırakanın temlikteki amacının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu kanaatine varılır ise davada tazminat isteminde de bulunulduğu gözetilerek, anılan taşınmazın gerçek satış değeri belirlenerek, bu değer üzerinden davacıların miras payları oranında bedelin hüküm altına alınması gerektiği’ gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulup soruşturma tamamlandıktan sonra bedel isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Sonuç: Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.143.80.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat