PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLERİN USULÜNCE BELİRLİ KRİTERLER DİKKATE ALINMAK SURETİYLE HESAPLANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI
T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13470
Karar: 2016 / 74
Karar Tarihi: 11.01.2016
ÖZET: Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; murisin davalıda bıraktığı tartışmasız olan … TL. satış bedelinin mirasın açıldığı tarihteki (ölüm tarihindeki) ulaştığı değerin, paranın satın alma gücündeki değişimlerin usulünce belirli kriterler dikkate alınmak suretiyle hesaplanması, gerektiğinde bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişiler kurulundan taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınması, bu yolla belirlenen değerin tenkisine hükmedilmesi gerekirken, mahkemece çekişmeli taşınmazın temlik tarihi olan … yılındaki değeri belirlenmek suretiyle yapılan tenkis hesabına göre karar verilmesi doğru olmamıştır.
(6100 S. K. m. 266)
Dava: Taraflar arasında görülen tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Dava tenkis isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakanları …’ nin 2001 yılında davalıya satış yetkisini içerir vekâletname verdiğini, davalının anılan vekâletname ile 2003 yılında murisin tek mal varlığı olan 28308 ada 6 parseldeki payını dava dışı üçüncü kişiye sattığını, satış bedelini murise ödemediğini, murisin malvarlığında artış olmadığı gibi paraya da ihtiyacı bulunmadığını, satılan taşınmaz bedelini davalıdan talep etmeyerek gizli bağışta bulunan murisin, diğer mirasçılardan mal kaçırma kastı ile hareket ettiğini, bu şekilde davacıların saklı paylarına tecavüzde bulunulduğunu ileri sürerek, dava konusu taşınmazın bedelinin tenkisi ile davacıların saklı payları oranında ödenmesine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, murisin iradesi ile verdiği vekâletname uyarınca taşınmazın dava dışı üçüncü kişiye 29.000,00 TL bedele satıldığını, satış bedelinin murise ödendiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davanın ispatlandığı gerekçesiyle tenkis isteğinin kabulüne, ıslah edilen kısım için dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi talebinin reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davalı tarafından vekil sıfatıyla yapılan temlikte davalının da kabulüne göre 29.000,00 TL. olan satış bedelinin, davalıya mal edilmesinin amaçlandığı, başka bir ifade ile dava konusu taşınmazın satış bedelinin, taşınmazı vekil sıfatıyla satan davalıda kaldığı, bu şekilde davacıların saklı paylarının zedelendiği gözetilmek suretiyle tenkis isteğinin kabulüne karar verilmesinde kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu konulara yönelik temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; murisin davalıda bıraktığı tartışmasız olan 29.000,00 TL. satış bedelinin mirasın açıldığı tarihteki (ölüm tarihindeki) ulaştığı değerin, paranın satın alma gücündeki değişimlerin usulünce belirli kriterler dikkate alınmak suretiyle hesaplanması, gerektiğinde bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişiler kurulundan taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınması, bu yolla belirlenen değerin tenkisine hükmedilmesi gerekirken, mahkemece çekişmeli taşınmazın temlik tarihi olan 2003 yılındaki değeri belirlenmek suretiyle yapılan tenkis hesabına göre karar verilmesi doğru olmamıştır.
Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alının peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat