Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
Esas Numarası:2010/7974
Karar Numarası:2011/8093

TRAFİK KAZASI
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
ISLAH
ZAMANAŞIMI

Davacı T Z ve diğerleri vekili Avukat M E tarafından, davalı Orman Genel Müdürlüğü’ne izafeten Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 06/04/2006 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 27/04/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince;

a)Dava; trafik kazası nedeni ile ölümden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar; davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılar, davalının kusuru ile meydana gelen trafik kazasında desteklerinin yaşamını yitirdiğini bildirerek uğradıkları maddi ve manevi zararın ödetilmesini istemişlerdir.

Davalılar ise usul ve esas yönden davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, dava ve ıslah edilen maddi tazminat tutarı ile, manevi tazminat ödetilmesine karar verilmiştir.

Dava konusu trafik kazası 19.06.2003 günü meydana gelmiş, davacılar 06.04.2006 günü fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak tazminat davası açmışlardır. Davacı eş T Z yönünden uğranılan destekten yoksun kalma nedenine dayalı maddi tazminat istemi 20.01.2010 günlü ıslah dilekçesi ile artırılmıştır. Davalılar ıslah dilekçesinin kendilerine tebliğ edildiği 08.02.2010 ve 12.02.2010 günlerinden sonra 22.02.2010 ve 11.03.2010 günlerinde ıslaha karşı zamanaşımı definde bulunmuşlardır. Davacılar tarafından zamanaşımı definin süresi içinde olmadığı yönünde açıkça karşı konulmamıştır. Maddi tazminat isteğinin ıslah yolu ile artırılması yeni bir dava niteliğinde olduğundan, zamanaşımına ilişkin süreler yönünden ıslah tarihi esas alınmalıdır.

Borçlar Yasasının 60/1. maddesi gereğince haksız eylem sonucu uğranılan zararın ödetilmesi amacıyla açılan davanın, zarar görenin zararı ve zarar vereni öğrendiği tarihten itibaren bir yılda zamanaşımına uğrayacağı kabul edilmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 109. maddesinde ise Borçlar Kanununun 60. maddesindeki genel kural olan bir yıllık zamanaşımı süresinden farklı olarak iki yıllık zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Borçlar Yasası 60/2. fıkrası ve Karayolları Trafik Yasası’nın 109. maddesi hükümlerinde paralel bir düzenlemeye gidilerek eylemin suç teşkil etmesi durumunda olayda uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Somut olaya gelince; davacıların desteğinin taksirle ölümüne neden olmak eylemi nedeni ile davalı sürücü hakkında 765 sayılı TCK nın 455/1-son maddeleri uyarınca verilen cezanın zamanaşımı süresi aynı yasanın 102. maddesine göre beş yıldır. Şu durumda, olay gününden itibaren ıslah gününe kadar uzamış beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş bulunduğu gözetilerek ıslah edilen bölümün zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmesi gerekirken ıslah ile artırılan maddi tazminat isteminin de kabulüne karar verilmiş olması doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

b-Davacı eş T Z ‘e desteğin ölümünden sonra aylık bağlandığı anlaşılmaktadır. Davacı yararına bağlanan aylığın rücuya tabi olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumundan sorulmamıştır. Davacı yararına bağlanan aylığın rücuya tabi olup olmadığı sorularak varılacak sonuca göre destekten yoksun kalma nedeni ile maddi zararı bulunup bulunmadığı belirlenerek bir karar verilmesi gerekirken bu yönün düşünülmemesi de doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda ( 2/a-b ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA , öteki temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenler ile reddine ve temyiz eden davalı Hüsamettin Maraş’dan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07/07/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat