Hatır Çekinin Doldurulup Verilmesi

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2004/14049 Esas 2005/1177 Karar

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının kendisine olan çek borcunu ödemediğini, kendisini oyaladığı için süresinde bankaya da ibraz edemediğini, daha sonra alacağının tahsili amacı ile verilen çeke dayalı olarak davalıya karşı adi takip başlattığını, davalının yapılan bu icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline %40 tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı ile aralarında ticari ilişki bulunmadığını, icra takibine konu çeki davalının hatır çeki olarak verdiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacının dayandığı yazılı belge karşısında davalının savunmasını aynı kuvvette senetle ispat edemediği gerekçe gösterilerek davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Takibe konu çek, süresinde işleme tabi tutulmadığı için çek niteliğini kaybetmiş ve böylece yazılı delil başlangıcı niteliğini kazanmıştır. Yazılı delil başlangıcı niteliğinde olan bir belge yönünden her ne kadar tanık dinlenilmesi usulen mümkün ise de davacının dinlettiği tanık Yusuf Balar, davacının iddiasını doğrular yönde açıklamada bulunmamış, sadece davacıdan borç alındığını, karşılığında bir senet düzenlendiğini duyduğunu beyan etmiştir. Toplanan delillerden davacının davasını ispat edemediği anlaşılmaktadır. Ne var ki davacı, dava dilekçesinde açıkça yemin deliline de dayanmış bulunduğundan davacıya yemin hakkı hatırlatılmalı sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemenin değinilen yönü gözetmeksizin dayanılan belgeyi yazılı delil kabul etmek suretiyle hüküm kurmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 1.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat