İPTALLERİ İÇİN MENFAATLERİ İHLAL EDİLENLER TARAFINDAN AÇILAN İPTAL DAVALARININ İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ – DAVA DİLEKÇESİNİN YARGI YOLU BAKIMINDAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 21943
Karar: 2016 / 189
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: İdari İşlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları”nın, idari yargı yerinde görülmesi gerektiğini düzenlemiştir. Temyize konu davada, davalı idarenin işleminin iptali istendiğine göre, dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerektiğinden hükmün onanması gerekmiştir.

(2709 S. K. m. 135) (2577 S. K. m. 1)

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, davalı Oda’nın 08.01.2014 tarihli genel kurul toplantısında yapılan seçimlerin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili, davalı 08/01/2014 tarihli genel kurul toplantısında yapılan seçimlerin iptalini (Oda Genel Kurulu kararının iptalini) istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Anayasanın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının belli meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileri oldukları vurgulanmıştır.
Sonuç: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.1995 tarih ve E:1995/27 K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 08.06.2000-4577/5. md) 1. maddesi a-fıkrası “İdari İşlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları”nın, idari yargı yerinde görülmesi gerektiğini düzenlemiştir. Temyize konu davada, davalı idarenin işleminin iptali istendiğine göre, dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı biçimde karar verilmesi doğru değil ise de, davanın reddi sonucu itibariyle doğru olduğundan, hükmün gerekçe değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine,12.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat