Ciro Edilmiş Teminat Senedi İptal Edilebilir mi?

Ciro Edilmiş Teminat Senedi İptal Edilebilir mi?

T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2013/163 Esas – 2013/446
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
SAPANCA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2013/163 Esas
KARAR NO: 2013/446
HAKİM: NERMİN TUNA 110599
KATİP: AYSIN GÜMÜŞ 117689
DAVACI : TİTAN İSTANBUL GIDA MAK.VE İNŞ.SAN.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. –
VEKİLİ: Av. ÖZGÜR ERAY TAŞ
DAVALI : …/ ZONGULDAK
VEKİLLERİ: Av. ….1.Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
Av. …… Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Av. ….. Levent Beşiktaş/İSTANBUL
DAVA: Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 04/06/2013
KARAR TARİHİ: 28/11/2013
KARAR YAZIM TARİHİ: 21/12/2013
Mahkememizde görülen menfi tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Sapanca İcra Müdürlüğünün 2013/198 Esasına kayıtlı icra dosyası üzerinden iki adet senede dayalı olarak kambiyo senedine mahsus icra takibi başlatıldığını, ancak takibe konu senetlerin dava dışı Kalinda Su Üretim Paz. San. Tic. Ltd.Şti lehine düzenlendiğini, senetlerin düzenlenme gayesinin senet üzerinde yazılı olduğu üzere teminat için olduğunu, ayrıca ekte sunulu protokol incelendiğinde de senetlerin neyin teminatı olduğunun ve üçüncü kişilere ciro edilemeyeceğinin açıkça yazıldığını, dava dışı K… S… Ü… Paz. San. Tic. Ltd.Şti yetkilisi İ. Ö.’nün teminat senedini icraya konu edemeyeceğini bildiği için ciro edilemeyecekleri hususunda bilgisi olmasına rağmen bahse konu senetleri yine kendisinin temsilcisi olduğu D… B… P… Gıda Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’ye ciroladığını, senet üzerindeki imzaların çıplak gözle bakıldığında dahi aynı kişi elinden çıktığının anlaşıldığını, neticede bu kişi tarafından kız kardeşi N. Ö.’ye ciro edildiğini, N. Ö.’nünde bahse konu senetleri tahsil için icra takibine koyduğunu, icra takibiyle yapılmak istenileni şahsi def’ileri üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği kuralına dayanak alarak haksız bir tahsil işlemi gerçekleştirmek olduğunu, somut olayda hamilin bilerek borçlunun zararına hareket ettiğini karine olarak kabul edileceğini, belirterek davalı tarafın bilerek borçlunun zararına hareket ettiği açık olduğundan davanın kabulü ile davacının Sapanca İcra Müdürlüğünün 2013/198 Esas sayılı icra takip dosyasından dolayı borçlu olmadığının tespitine, takibin iptaline, asıl alacak üzerinden %20 oranında kötü niyet tazminatına hükmedilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı/borçluya karşı ve dava dışı K… S… Ü… Paz. San. Tic. Ltd.Şti ve D… B… P… Gıda Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’ye karşı vekil eden N. Ö.’nün alacağının tahsili amacıyla davaya konu icra takibine geçildiğini, vekil edeninin her iki bonoyu da silsilesinin son hamili olarak iktisap ettiğini, üzerinde teminat bonosudur diye yazan bonoların ayrıca ve açıkça hangi sebepten ötürü teminat olarak verilğiini ifade etmiyorsa kambiyo takibine konu teşkil edeceğini yine teminat bonosudur ibaresini gerek lehtar gerek üçüncü kişiler bakımından bir hüküm ifade etmeyeceğini, ciro ve zilyetliğin devri ile senedi devralan müvekkiline karşı böyle bir defi ileri sürülemeyeceğini, kambiyo senetlerinin illetten mücerret olduğunu, dolayısıyla dava dilekçesi ekinde ibraz edilen protokol örneğininde müvekkiline karşı ileri sürülemeyeceğini kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesinin geçerli olduğunu, dolayısıyla müvekkilinin imzanın sıhhatini, şeklini, yahut kime ait olduğunu incelemesine gerek bulunmadığını, belirterek davanın reddini ve davacının asıl alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir.
Sapanca İcra Müdürlüğünün 2013/198 Esas sayılı takip dosyası celp edilip incelenmiştir. Davalı vekili müvekkilinin tacir olmadığını, beyan etmiştir. Dava dilekçesine ekli protokol incelendiğinde, icra takibine konu senetlerin keşidecisiyle (K… S… Ü… Paz. San. Tic. Ltd.Şti) davacı şirket arasında imzalandığı, protokolde icra takibine konu senetlerin teminat olarak verildiğinin ve bonoların hiçbir şekilde üçüncü kişilere ciro edilemeyeceğinin belirtildiği görülmüştür. Senetler incelendiğinde de üzerilerinde teminat bonosu yazılı olduğu görülmüştür. TTK’nun 559. maddesine göre şahsi defiler senedi ciro yoluyla devralan cirantalara karşı ileri sürülemez. İleri sürülebilmesi için cirantanın borçlunun bilerek zararına hareket ettiğini, kanıtlanması gerekir. Somut olayda taraflarında kabulünde olduğu üzere ve Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünden gelen yazı cevabında anlaşıldığı gibi keşideci ve ilk ciranta olan D… B… P… Gıda Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti yetkilileri İ. Ö. olup İ. Ö. ile davalı N. Ö. kardeştir, üstelik icra takibine konu senetler üzerinde teminat için verildiği açıkça yazılmıştır, davalı vekilinin beyanından da anlaşılacağı üzere N. Ö. bir tacir değildir. Tacir olmayan bir kişiyle onun ciro yoluyla senedi devraldığı şirket arasında ki bu şirketin yetkilisi kardeşidir, bir ticari ilişkisinin olması mümkün değildir, kaldı ki davalı vekili de aradaki hukuki ilişkiyi alacağın neden kaynaklandığını belirtmemiştir. Üstelik üzerinde teminat senedi olduğu belirtilen bonoların şirket yetkilisinin kardeşi olan hamil tarafından teminat için verildiğinin bilinmemesi hayatın olağan akışına aykırı olup şahsi def’ilerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği kuralını bertaraf etmek için yapılmış haksız bir takip olduğu, ortadadır.

Açıklanan sebeplerle hamilin bilerek borçlunun zararına hareket ettiği ortadadır. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 1990/212 Esas 1991/1253 Karar sayılı ilamında da bu husus açıkça vurgulanmıştır. Tüm bu sebeplerle davanın kabulüne karar verilerek takibin davacı yönünden durmasına ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın kabulü ile Sapanca İcra Müdürlüğünün 2013/198 Esas sayılı icra takip dosyasında davacı Titan İstanbul Gıda Makina ve İnşaat Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketinin borçlu olmadığının tespitine, takibin davacı yönünden durmasına,

Asıl alacak miktarı olan 580.240,00TL’nin %20’sine tekabül eden 116.048,00TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Alınması gerekli 47.563,50TL karar ve ilam harcından peşin alınan 10.071,00TL’nin mahsubuyla 37.492,50TL bakiye karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

Davacı tarafça yapılan 24,30TL başvuru harcı, 10.071,00TL peşin harç, 0,60TL dosya bedeli, 73,70TL tebligat ve müzekkere posta gideri olmak üzere toplam 10.169,60TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan ve takdir edilen …TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Kalan gider avansının talep halinde gerekli posta gideri düşüldükten sonra kalanının yatıran tarafa iadesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargıtay da temyizi kabil olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/11/2013
Katip 117689 Hakim 110599

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat