CİNSEL İSTİSMAR VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

İLGİLİNİN CEZAEVİNDE BULUNMASI HALİNDE CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ MÜDÜRÜNE BEYANDA BULUNMAK VEYA BU HUSUSTA BİR DİLEKÇE VERMEK SURETİYLE TEMYİZ KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE KARAR VERİLMESİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 68
Karar: 2016 / 75
Karar Tarihi: 22.11.2016

ÖZET: Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunanlar yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi yada bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 280, 286)

Dava: İlk derece mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü:

Toplanan delillere göre karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle red edilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/l-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunan katılan vekili ve sanık müdafine tebliğine,

Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunanlar yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi yada bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere 22.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat