Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Cezaevinde Örgütü Öven Mektup Verilmez

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2011/12512
Karar No : 2012/267
Tebliğname No : KYB – 2011/266762
İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarihi : 19.10.2010
Numarası : 2010/1188 Değişik İş

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Muhlis Emin Altay’ın gazeteci Can Dündar’a gönderilmek üzere yazdığı mektubun içeriğinde, suçu ve suçluyu öven ifadelerin bulunması sebebiyle Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 91/3. maddesi gereğince mektubun gönderilmeyerek, kurumda saklanmasına dair Kurum Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/08/2010 tarihli ve 2010/561 sayılı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü ile disiplin kurulu kararının iptaline, iletinin ilgisine gönderilmesine ilişkin Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 04.10.2010 tarihli ve 2010/834-726 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.10.2010 tarihli ve 2010/1188 değişik sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Muhlis Emin Altay’ın göndermek istediği mektupta yer alan ifadelerin suç ve suçluyu övücü ve yüceltici içerik taşıması sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 91/3. maddesi gereğince söz konusu mektubun gönderilmeyerek ceza infaz kurumunda saklanmasına dair kurul kararına yapılan itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, ceza infaz kurumlarının kanunla belirlenmiş kendine özel şartları ve kuralları olan kurumlar olduğu, kişi hürriyetinin kanundan kaynaklanan yetkiye dayanılarak kısıtlandığı bu kurumlarda, belirli bir disiplin ve düzenin sağlanmasının da yine mevzuat gereğince zorunlu olduğu, disiplin kurulunun kanuna dayanarak yaptığı değerlendirmede hukuka aykırı bir durum bulunmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 09.08.2011 tarih ve 42027 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.09.2011 tarih ve 2011/266762 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Cezaevinde bulunan hükümlünün muhatabına göndermek istediği mektupta, silahlı terör örgütünün liderini övücü ifadelerin yer aldığı ve kurum görevlilerinin suç işlemeyi önleme yükümlülüklerinin bulunduğu göz önünde tutulup, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 19/1-h, 22/5, 85/3 ve 44. maddeleri de dikkate alındığında;
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran bu gerekçelerle yerinde görüldüğünden, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.10.2010 tarih ve 2010/1188 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat