Cezaevinde Hükümlünün Avukata Verdiği Belge İncelenebilir Ama Okunamaz

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Cezaevinde Hükümlünün Avukata Verdiği Belge İncelenebilir Ama Okunamaz

T.C.
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİ
YARGITAY İLAMI
TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO: 2010/12814
KARAR NO: 2011/1204
Sayı : 9/2010-169959
Mahkemesi : Tekirdağ 2. Ağır Ceza
Karar Tarihi : 07.06.2010
Esas-Karar No : 2010/629 Değişik iş

>HÜKÜMLÜNÜN AVUKATA VERDİĞİ BELGE FİZİKİ OLARAK İNCELENEBİLİR AMA OKUNAMAZ, BU BELGELER İNFAZ HAKİMLİĞİNCE İNCELENEBİLİR.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Hikmet Kale’nin, Avukat Fazıl Ahmet Tamer’e göndermek istediği mektubu, fiziken kontrolü için ağzı açık olarak idareye teslim etmemesi sebebiyle mektubun iadesine, mektubu tekrar göndermek istediğinde, idarenin fiziken kontrol edebilmesi için zarfın ağzı açık olarak verdiğinde yeniden değerlendirilmesine dair Kurum Disiplin Kurulu Başkanlığınca verilen 15/04/2010 tarihli ve 2010/296 sayılı karara karşı yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 10/05/2010 tarihli ve 2010/337-373 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/06/2010 tarihli ve 2010/629 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 68/4. maddesindeki “Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tabi değildir.”
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 91/4. maddesindeki “Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tabi değildir. Ancak, hükümlünün savunması için avukatına gönderilen mektup, faks veya telgraflar 84. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde, bu gönderiler hakkında 84. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen esas ve usuller uygulanır.”

Aynı Tüzüğün 84/2-C-2. maddesindeki “5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinde, İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. Konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulunduru1abileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hakimince incelenebilir. İnfaz hakimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı Kanun’a göre itiraz edebilirler”
Şeklindeki hükümler birlikte değerlendirildiğinde terör suçundan dolayı hükümlü olan Hikmet Kale’nin avukatına göndermiş olduğu mektubun okunup incelenmeksizin, sadece fiziki olarak kontrolünün yapılabilmesi için cezaevi idaresine ağzı açık olarak verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 29.06.2010 gün ve 2010/8068-43418 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.07.2010 gün ve 169959 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.06.2010 tarih ve 2010/629 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat