Denetim Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

Vasi Atanmasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Denetim Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

YARGITAY 21. Ceza Dairesi
ESAS: 2015/9866
KARAR: 2015/1224

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak;

1-5271 sayılı CMK’nun 231/11. maddesinin; “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.” şeklinde düzenlendiği, buna göre anılan madde fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca, cezanın kısmen infazı, ertelenmesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilebilmesinin ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyen sanıklar yönünden mümkün bulunduğu cihetle, mühür bozma suçundan yargılandığı davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın, denetim süresi içinde yeniden suç işlemesi nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanması sırasında hükmolunan önceki cezanın ertelenmesine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

2-Kabul ve uygulamaya göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş kararlarında açıklandığı üzere yasalarda yer alan hükümler uygulanırken gösterilen gerekçelerde çelişkiye, zaafiyete düşülmemesi gerekir. “Sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu gösterir bir halinin belirlenememesi” nazara alınarak hakkında takdirim maddesinin uygulanmamasına karar verildiği halde, “suçu işledikten sonra yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle pişmanlık duyduğu ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşması” nedeni ile cezanın ertelenmesine karar verilerek çelişkiye düşülmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra denetim süresi içinde bir çok kasıtlı suçtan mahkum olan sanığın ne şekilde pişmanlık duyduğu ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçelendirilmeden yazılı şekilde cezanın ertelenmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat