Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi varsa kiralayanın takip talebine bu yazılı sözleşmeyi eklemesi gerekir mi?

Boşanma Davasında Usulsüz CD Kaydının Delil Değeri

BOŞANMA DAVASI

DAVACI ERKEK TARAFINDAN SUNULAN CD KAYDININ HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI

HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2014 / 26319

Karar: 2015 / 11207

Karar Tarihi: 01.06.2015

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı erkek tarafından sunulan CD kaydının hukuka aykırı elde edilen delil niteliğinde olduğu ve hükme esas alınamayacağının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.(4721 S. K. m. 166)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı erkek tarafından sunulan CD kaydının hukuka aykırı elde edilen delil niteliğinde olduğu ve hükme esas alınamayacağının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 01.06.2015 (Pzt.)

NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.

T.C.

ALAPLI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2012-520

KARAR NO: 2014/326

DAVA: Boşanma

DAVA TARİHİ: 05/12/2012

KARAR TARİHİ: 08/07/2014

KARAR YAZIM TARİHİ: 22/07/2014

 Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı 05/12/2012 havale tarihli dilekçesinde özetle? davalı ile 19/10/2006 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden 02/06/2008 doğumlu A. isimli müşterek çocuklarının olduğunu, çalışmak amacıyla İstanbul iline gittiğini, izne geldiğinde davalı ile ilgili dedikodular duyduğunu, davalıya bu durumu sorduğunda davalının inkar ettiğini, davalı hakkındaki dedikoduların gerçek olduğunu öğrendikten sonra yaklaşık bir buçuk ay kadar önce fiili birlikteliğe son verdiğini, müşterek çocuğun kendisi ile kaldığını, müşterek çocuk ile davalıyı görüştürdüğünü ancak davalının bu durumu suistimal ederek çocuğu geri vermediğini, yaptığı araştırma sonucunda eşinin ”E.S. ve G.K” isimli kişilerle cep telefonu ile konuştuğu ve mesajlaştığı, bununla da kalmayıp evlilik dışı ilişki içerisinde olduğunu, çevrede pek çok kişinin bu durumu bilmesine rağmen kendisine söylemediğini, fiili olarak ayrılmalarından sonra söylemeye başladıklarını, evlilik birliğinin davalının bu ağır kusurlu davranışları ile temelinden sarsıldığını, tüm bu nedenlerle boşanmalarına, 2008 doğumlu müşterek çocuk A.S.’in velayetinin tarafına verilmesine, davalıdan maddi-manevi tazminat talep hakkının saklı tutulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı tarafa usulüne uygun tebligat çıkarılmış, davalı vekili 24/01/2013 havale tarihli cevap dilekçesiyle? davacının iddialarında haksız olduğunu, müvekkilinin, eşinin İstanbul’da çalıştığı dönemlerde başka biri ile evlilik dışı bir ilişkisinin olmadığını, yine telefon görüşmelerinin de olmadığını, eşini sevdiğini ve ayrılmak istemediğini, davacının müvekkiline sürekli hakaret ederek ve şiddet uygulayarak evi terketmeye zorladığını, davacı tarafın aksine kendisinin müvekkilinin başka bayanlarla aldattığını, davalının cep telefonu kullanmadığını, adına kayıtlı gsm hattı olmadığını, müvekkili ve müşterek çocuk için aylık 200,00’er TL tedbir nafakası talep ettiğini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasını, haksız yere açılmış olan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tarafların göstermiş olduğu tüm deliller dosya arasına alınmış, tarafların sosyal ve mali durum araştırmaları yaptırılmış, davalının kullandığı iddia edilen ……….. nolu gsm hattı ile yapılan görüşmelere ilişkin arama ve mesaj kayıtları, davalının konuşmalarını içeren bir adet CD dosya arasına alınmış, tarafların göstermiş olduğu tanıklar dinlenmiştir.

Davalı Tanığı Ü.D. 19/11/2013 tarihli duruşmadaki beyanında özet olarak? davacının iş arkadaşı olduğunu, davacının? eşi M.’in telefonunda başka bir kişiden gelen mesaj bulduğunu, yine bu kişi ile görüştüğünü bu sebeple aralarında problem çıktığını kendisine anlattığını, bu olay neticesinde aralarının açıldığını, sonrasında davacının eşini dövüp kameraya çektiğini kendisine anlattığını, bu olayların Y. İstanbul’a taşınmadan köydeyken gerçekleştiğini bildiğini, apartmanlarının Y. ile karşı karşıya olduğunu, Y. eşini darp ettiğinde birçok kez eşini hastaneye götürdüğünü, kavga ve dayak olayları ise İstanbul da olduğunu ifade etmiştir.

Davacı Tanığı B.A. 08/07/2014 tarihli duruşmadaki beyanında özet olarak? davacının teyzesinin oğlu olduğunu, mesaj ve konuşma olayları duyulmadan yaklaşık bir ay kadar önce tarafların ikamet ettikleri Alaplı Ö. köyünde evlerinde davalı M.’in telefonunda bir mesaj gördüğünü Bu mesajda “herşeyim” yazdığını, teyzelerinin evinde davalı, davacı, teyzem, davalının annesi, babası, ben, benim annemin olduğu bir ortamda davalının E.S. isimli çocukla görüştüğünü itiraf ettiğini, babasının bu olayı duyunca kriz geçirdiğini, Bu olaydan 3-5 gün sonra Y. ve M.’in İstanbul’a taşındıklarını, orada ikamet etmeye başladıklarını, kendisinin de onlardan bir hafta sonra İstanbul’a gittiğini, kendileri ile İstanbul’da aynı evde kaldığını, İstanbul’da da yine sürekli birbirleri ile tartıştıklarını ifade etmiştir.

Dava, konusu itibariyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. Dosyaya ekli taraflara ait nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde, tarafların 19/10/2006 tarihinde evlendikleri, bu evliliklerinden 2008 doğumlu A.S. isimli müşterek çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.

Dosyaya yansıyan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde? Mahkememizde dinlenen tanık Ü.D. ve tanık B.A. yeminli beyanları neticesinde? tarafların Alaplı Ö. köyünde ikamet ettikleri dönemde, davalı M.’in başka bir erkekle evlilik dışı birliktelik yaşadığı gerekçesi ile taraflar arasında geçimsizlik yaşandığı, bunun üzerine tarafların İstanbul iline taşındıkları, İstanbul ilinde birlikte yaşamaya devam ettikleri tanık beyanları ile de sabit olduğundan, taraflar arasında daha önceden yaşanan olayların müşterek hayatın yeniden tesisi ile affedilmiş anlamına geleceği, affedilen olayların da hükme esas alınamayacağı, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte başkaca bir geçimsizlik de tespit edilemediği, davalıya atfedilecek herhangi bir kusur bulunmadığı anlaşılmakla davacı tarafından açılan boşanma davasının reddi yönünde karar vermek gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1- Davacının davasının REDDİNE,

2- Alınması gereken 25,20 TL harçtan, peşin alınan 21,15 TL harcın mahsubu ile eksik 4,05 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı taraf kendini bir vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca hesaplanan 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair?

Davacı, davacı vekili, davalı ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/07/2014 (¤¤) Sinerji

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat