NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Sonradan Ortaya Çıkan MS Hastalığının Boşanma Sebebi Olamayacağı

Sonradan Ortaya Çıkan MS Hastalığının Boşanma Sebebi Olamayacağı

BOŞANMA DAVASI MS HASTALIĞININ EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLMADIĞININ SAĞLIK KURULU RAPORU İLE TESPİT EDİLDİĞİ HASTALIĞIN BAŞLI BAŞINA BOŞANMA SEBEBİ OLMADIĞI DAVANIN REDDİ GEREĞİ

DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2011 / 2-829

Karar: 2012 / 145

Karar Tarihi: 14.03.2012

ÖZET: Davalı-davacıda mevcut olduğu tespit edilen hastalığın (MS), evlilik birliğinden doğan görevlerini yerine getirmesine engel olmadığı ve evlilik birliğini diğer taraf için çekilmez hale getirmediği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiştir. Bu durumda, sözü edilen hastalık başlı başına boşanma sebebi değildir.(4721 S. K. 166)

Dava: Taraflar arasındaki <boşanma, nafaka ve ziynet alacağı> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 8.11.2007 gün ve 2006/607 E. 2007/1166 K. sayılı kararın incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.5.2009 gün ve 2008/6910 E., 2009/9397 K. sayılı ilamı ile;

(… 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bentlerin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacıda mevcut olduğu tespit edilen hastalığın (MS), evlilik birliğinden doğan görevlerini yerine getirmesine engel olmadığı ve evlilik birliğini diğer taraf için çekilmez hale getirmediği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiştir. Bu durumda, sözü edilen hastalık başlı başına boşanma sebebi değildir.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

3- Davalı-davacı tarafından talep edilen 38 adet küçük altın ve 300 YTL. takı parasının davacı-davalı kocada kaldığı kanıtlanamamıştır. Bunlarla ilgili isteğin reddi gerekirken kabulü doğru bulunmamıştır…),

Gerekçesiyle 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle bozulup; bozma sebebine göre davalı-davacının ziynetlerle ilgili vekalet ücretine dair temyiz itirazları incelenmeksizin, hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve bozma sebebine göre incelenmeyen yönler haricindeki bölümleri yukarda 1. bentte açıklanan sebeple onanarak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece boşanma yönünden önceki kararda direnilmiştir.

HGK’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: 1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, HGK.’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararının (2) numaralı bendine uyularak boşanma davasının reddi gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

2- Mahkemece bozma kararının (3) numaralı bendine uyularak ziynet alacağının reddine hükmedilmiş olmakla, bu yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.

Sonuç: 1- Davalı/karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararının (2) numaralı bendinde boşanma yönünden gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,

2- Bozma kararının (3) numaralı bendine uyularak oluşturulan yeni hükme yönelik davalı/karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 2. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 14.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)