BOŞANMA DAVASI

VEKİL ADLİ YARDIM KAPSAMINDA BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ ALEYHİNE HÜKÜM VERİLENİN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRMESİNDEN DOLAYI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ – İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1
Karar: 2017 / 34
Karar Tarihi: 24.01.2017

ÖZET: Vekalet ücreti, kendisini vekille temsil ettirmiş ve lehine hüküm verilen tarata ait olduğundan vekil adli yardım kapsamında baro tarafından görevlendirilmiş olsa dahi aleyhine hüküm verilenin kendisini vekille temsil ettirmesinden dolayı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi ve bunun Hazineye irat kaydedilmesi doğru değildir. Bu nedenle istinaf talebinin kabulü ile hükmün vekalet ücretine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

(1136 S. K. m. 164)

Mahalli mahkemesince verilen karara karşı davacı vekilinin 05/12/2016 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurması üzerine ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olması sebebiyle duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde:

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine boşanma istemiyle açılan davada davalı adına çıkartılan dava dilekçesi bila tebliğ iade edilmiş, daha sonra davacı vekili 20/10/2016 tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiş; mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine, davacı vekili baro tarafından görevlendirilmiş olduğundan A.A.Ü.T. uyarınca 1.800.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına karar verilmiştir.

Davacı vekili vekalet ücreti yönünden istinaf talebinde bulunmuştur.

Dava davacı asili temsil etmek üzere Tekirdağ Barosu Çerkezköy İlçe temsilciliği tarafından bu davaya münhasıran avukat görevlendirilen davacı vekili tarafından açılmasına ve davalının vekille temsil edilmemesine rağmen davacı aleyhine davacı kendisini vekille temsil ettirdiği için vekalet ücretine karar verildiği görülmüştür.

Vekalet ücreti, kendisini vekille temsil ettirmiş ve lehine hüküm verilen tarata ait olduğundan vekil adli yardım kapsamında baro tarafından görevlendirilmiş olsa dahi aleyhine hüküm verilenin kendisini vekille temsil ettirmesinden dolayı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi ve bunun Hazineye irat kaydedilmesi doğru değildir. Bu nedenle istinaf talebinin kabulü ile hükmün vekalet ücretine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacının istinaf talebinin KABULÜNE, Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 21/10/2016 tarih ve 2016/722 Esas – 2016/797 Karar sayılı kararın 4. bendinde yer alan vekalet ücretine ilişkin kısmının KALDIRILMASINA,

2- Davacı adli yardım kapsamında yargılama giderlerinden muaf olduğu için istinaf peşin harcını yatırılmaması nedeniyle bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliğiyle karar verildi. 24.01.2017

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat