Borçlunun Mernis Adresi Yoksa Tebligat Nasıl Yapılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Borçlunun Mernis Adresi Yoksa Tebligat Nasıl Yapılır?

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
E:2007/22950
K:2008/876
T:22.01.2008

TEBLİGAT HUKUKU İCRA HUKUKU
İLANEN TEBLİGAT
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ
DÜRÜSTLÜK KURALI

Özet
İlanen tebliğ işleminden önce adres araştırması için hangi mercilerden bilgi alınmasının gerektiği yasal yönden icra müdürünün takdirine bırakılmıştır.
İcra müdürünün yeterli adres araştırması yaptığı anlaşılmış, üstelik avukatın temyiz dilekçesindeki müvekkil adresinin tebliğin yapılamadığı yer olduğu saptanmıştır. Bu aşamada ilanen tebliğ koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

7201 s. Yasa m. 28

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmüne göre adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
Adresi meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verilmek suretiyle tespit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran mercii muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.
İlanen tebligat yapılabilmesi için tebligat muhatabının kimliğinin bilinmesi, ancak adresinin meçhul olması ve adres araştırmasının yapılması gerekir.
Somut olayda borçlunun kira sözleşmesinde yazılı adresine çıkan ödeme emri tebligatı muhatabın adreste tanınmadığı ve muhtarlık kayıtlarında rastlanmadığına ilişkin şerh ile tebliğ edilmeden 08.06.2006 tarihinde iade edilmiştir. Adres tespiti için müzekkere üzerine zabıta, muhatabın nüfus kayıtlarında yazılı adresini tespit ettiği, ancak bu adresinde borçlunun boşandığı eşinin babası Osman’a ait olduğu ve adreste muhatabın ikamet etmediği anlaşılmıştır. Böylece şartları oluşan ilanen tebligat ile ödeme emri tebliğ edilmiştir.
Yukarıda zikredilen Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi ikinci fıkrası muhatabın adres araştırması için hangi mercilere sorulması gerektiğinin takdirini icra müdürüne bırakmış olup, yeterli adres araştırması yapılmıştır. Öte yandan, borçlu vekilinin temyize cevap dilekçesinde muhatabın adresi olarak kira sözleşmesinde yazılı adresi gösterdiği görülmektedir. Oysa, bu adrese gönderilen ödeme emri tebligatı tebliğ edilemeden iade olduğu anlaşılmakta olup, bu husus da ilanen tebliğin şartlarının oluştuğunu göstermektedir.
O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat