SANIK HAKKINDA TEMEL HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ALT SINIRDAN TAYİN EDİLDİĞİ – ADLİ PARA CEZASININ FARKLI GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN ALT SINIRIN ÜSTÜNDE TAYİNİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 10647
Karar: 2016 / 6021
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi, bozma sebebiyse de bu husus yeniden yargılanmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m.31, 43, 53, 58, 62) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Suça konu kartın değişik zamanlarda birden fazla kez kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK.nun 245/1. madde ve fıkrası gereğince tayin olunan cezadan TCK.nun 43. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış; hükümden sonra, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile bir kısım ibareleri iptal edilerek, 24.11.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren, 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:
1- Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,
2- 5237 sayılı TCK.nun 58/5. madde ve fıkrası hükmü gözetilmeden, sanığın tekerrüre esas alınan ve 18 yaşından küçük olması dolayısıyla 5237 sayılı TCK.nun 31/3. madde ve fıkrasının da uygulandığı mahkumiyeti nedeniyle sanığa tayin edilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden TCK.nun 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, sanık hakkında TCK.nun 245/1 maddesi uyarınca hapis cezası yanında tayin olunan temel adli para cezasına esas alınan 30 günün 5 güne, TCK.nun 62. maddesinin uygulanması sonucu hükmedilen 25 günün 4 güne, hükmedilen gün sayısının adli para cezasına çevrilmesi sonucu hükmedilen 500,00 TL’nin 80,00 TL’ye indirilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat