BASİT YARALAMA SUÇU

SANIĞIN GEÇMİŞTE SABIKASIZ OLMAMASI – SANIĞIN EYLEMİ SONUCUNDA KATILANA GİDERİLMESİ GEREKİR BİR ZARARININ OLUŞMADIĞI – ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN KARARIN KALDIRILMASI GEREĞİ

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 220
Karar: 2017 / 658
Karar Tarihi: 23.03.2017

ÖZET: Sanığın geçmişte sabıkasız olmaması, sanığın eylemi sonucunda katılan K. A.’ da giderilmesi gerekir bir zararının da oluşmadığı, göz önüne alınarak ayrıca sanığın ilerde bir daha suç işlemeyeceği hususunda dairemizde vicdanı kanaat hasıl olmakla, sanık M. Ö.’ e verilen hükmün CMK. nun maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermek gerekmiş Katılan K. A.’ ın istinaf talebinin kabulü ile S. Asliye Ceza Mahkemesinin kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 62, 86) (5271 S. K. m. 223, 231)

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Serik 2. ASCM nin 13/12/2016 tarih 2016/331 Esas 2016/789 Karar sayılı hükmü ile basit yaralama suçundan TCK’ nun 86/2 maddesi gereğince beraat kararı verildiği, bu karara karşı katılan tarafından istinaf yasa yoluna başvurulduğu, ceza dairemizce yapılan değerlendirilmede duruşma açılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİNDE YAPILAN YARGILAMADA;

İDDİA:

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21/06/2016 tarih 2016/857 esas sayılı iddianamesi ile sanık M. Ö. hakkında 5237 sayılı TCK’nın 86/2, 53/1-2 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA:

Sanık M. Ö.’ in ilk derece mahkemesince alınan savunmasında: “Ben bu konuda daha önce vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Ben Belek mahallesinde kafe işletmeciliği yaparım. K. A.’da daha önce benim yanımda çalışmakta idi. Olay tarihinde iş yerinde alkol almış. Bu sebeple aramızda tartışma oldu. Benim dışımda zabıta görevlileri ile de tartışmış. Hatta aralarında arbede olmuş. Ancak ben bunu görmedim. K. A.’ı darp etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben öncelikle beraatimi isterim ancak hakkımda bir hüküm kurulursa CMK. nun 231. maddesinin uygulanmasını talep ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur.” şeklinde savunmada bulunmuştur.

DELİLLER:

TANIK B. K.’ ÜN İLK DERECE MAHKEMESİNCE ALINAN BEYANINDA: Ben Belek Beach Park’ta güvenlik görevlisi olarak görev yapıyorum. Olay tarihinde güvenlik noktasında bulunduğum sırada M. Ö.’in iş yerinde çalışan K. A. isimli kişi küfür ederek benim olduğum yere doğru geldi. Ben kendisine ne oldu diye sordum. Bu sırada çalıştığı iş yerinin güvenlik görevlileri de yanımıza geldi. Ben onlara “kendi kendine küfür ederek gidiyor, biri ile tartışır darp edilir sahip çıkın” dedim. Bunun üzerine K.’i alarak iş yerine doğru gittiler. Ben de onlarla gittim. Bu sırada herhangi bir darp olayı olmadı. K. A. bu sırada bana da küfür etti. İş yerinde de davranışlarına devam etti. Daha sonra dışarı çıkıp iş yerine geri girdi. Geri döndüğünde üzerindeki tişört yırtılmıştı. Ancak bunu M. Ö. yapmadı. Çünkü K. A. dışarı çıktığında M. Ö. bizim yanımızda idi. Daha sonra olay yerine polis geldi. Ben K. A.’ı kimin darp ettiğini görmedim. Benim bilgi ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

TANIK S. A.’ NUN İLK DERECE MAHKEMESİNCE ALINAN BEYANINDA: Ben daha önce M. Ö.’e ait iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. K. A.’da aynı iş yerinde garson olarak çalışıyordu. Olay tarihinde iş yerine geldiğim sırada K. A.’ın kendi kendine bağırıp küfürler ettiğini gördüm. Belediyenin güvenlik görevlileri ile birlikte K.’i yatıştırmaya çalıştım. Ancak bizi dinlemedi. Kendi üzerindeki kıyafetleri yırtmaya çalıştı. Bu sırada Beach Park’ta bulunan kişilerle de tartıştı. Alkollü idi. M. Ö. kendisini darp etmedi. Ancak kendisi sürekli yere düşüp kalkıyordu. Daha sonra olay yerine polis memurları geldi. K. A. onlara da küfür etti. Biz kesinlikle ona yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadık. M. Ö.’de ben de ve diğer güvenlik görevlileri de onu sakinleştirmeye çalıştık. Ancak alkollü olduğu için bizi dinlemedi. Benim bilgi ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

TANIK K. E.’ İN İLK DERECE MAHKEMESİNCE ALINAN BEYANINDA: Ben daha önce M. Ö.’e ait işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. K. A.’da aynı iş yerinde garson olarak çalışıyordu. İş yerinde sürekli olarak alkol alırdı. Olay tarihinde yine alkollü bir biçimde küfür ederek iş yerinin dışına çıktı. Biz kendisini sakinleştirmeye çalıştık. M. Ö.’de bize onu sakinleştirmemizi söyledi. Ben M. Ö.’in K. A.’ı darp ettiğini görmedim. Benim bilgi ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21/06/2016 tarih 2016/857 esas sayılı iddianamesi ile sanığın Serik ilçesi Belek Mahallesi Beach Park’ta bulunan Mambo Beach Cafe isimli işyerini işlettiği, katılanın ise aynı kafede garson olduğu, katılanın sanığın iş yerindeki içkilerden izinsiz olarak içmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, bu tartışma sonucunda sanığın katılana tekme ve tokat vurmak suretiyle alınan adli raporuna göre katılanı BTM ile giderilebilir şekilde yaraladığından bahisle kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

Tüp dosya kapsamı birlikte incelenip değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık M. Ö. hakkında “kasten yaralama” suçundan 5237 sayılı TCK’nın 86/2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın katılanı darp etmediğine ilişkin savunması, tanıklar K. E., B. K. ve S. A.’nun yeminli anlatımlarında katılanın olay günü alkollü bir vaziyette herkese karşı sergilediği saldırgan tavırlarının olduğuna ve sanığın katılanı darp etmediğine ilişkin beyanları birlikte değerlendirildiğinde; kasten yaralama suçunun sanık tarafından işlendiği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilerek aşağıda yazılı hüküm tesis edilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ:

K. A.’ m istinaf talebi ile Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının usul ve yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle bozulmasını talep etmiştir.

KATILAN K. A.’ IN DAİREMİZCE ALINAN BEYANINDA: “Ben daha önce mahkemeye sunduğum istinaf dilekçemi tekrar ediyorum. Ben sanık M. Ö.’ in işletmiş olduğu Serik ilçesi Belek mevkindeki Mambo White adlı güzdün restorant gece kulüp olarak çalışan iş yerinde garson olarak yaklaşık 2 ay önce işe başladım. Olay gününde ben restorant olarak çalışılan gündüz bölümünde çalışıyordum. Ve rahatsızdım hatta barmen arkadaş bana limonlu soda yaptı. Fakat yine de kendimi iyi hissetmedim. Öğle sonu patronum olan M. Ö.’ e rahatsız olduğumu hastaneye gideceğimi fakat sigortamın olup olmadığını sordum. Fakat ben zaten sigortamın olmadığını biliyordum. Çünkü patronumun muhasebecisi benim arkadaşım ona soruyordum. Bunun üzerine M. Ö. bana öfkelendi. Bana yumruğuyla, tekmeyle beni darp etti. Ben kendisine herhangi bir karşılık vermeden oradan kaçarak uzaklaştım. Sanık hakkında şikayetim devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DAİREMİZCE YAPILAN DURUŞMA SIRASINDA İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA:

Sanık M. Ö.’in katılan K. A.’a yönelik BTM ile giderilebilir şekilde yaralama eyleminde bulunduğundan bahisle açılan kamu davasının görüldüğü Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesince sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiği kararın süresinde katılan tarafından istinaf edildiği anlaşılmış olup,

Katılanın tüm aşamalarda sanık tarafından darp edildiğini ifade ettiği, dosyaya yansıyan doktor raporuna göre de darp edildiğinin tespit edildiği, sanığın müştekiyi darp ettiğini görmediğini ifade eden tanıkların ise sanığın yanında çalışan kişiler olduğu, olaydan sonrada çalışmaya devam ettikleri, dolayısıyla beyanlarının tarafsız olamayacağı hatta bazılarının olay şüphelisi olma ihtimali bile bulunduğu, bu nedenle katılana yönelik yaralama eyleminin sübuta erdiği, katılanın istinaf talebinin kabulüne, yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına, sanığın TCK 86/2, TCK 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

GEREKÇE:

Dosya içerisinde bulunan sanık M. Ö.’ in savunması, katılan K. A.’ ın beyanları ayrıca dosya içerisinde bulanan ve katılan K. A.’ m beyanlarının teyit eder mahiyetteki 05/05/2016 tarihli kesin hekim raporu, ve tüm dosya kapsamıyla olay tarihinde katılan K. A.’ ın sanık M. Ö.’ in işletmiş olduğu restorantta garson olarak çalıştığı, fakat işveren olan sanığın sigorta primlerini yatırmadığı, katılan K. A.’ ın bu durumu sanık M. Ö.’ e bildirdiğinde M. Ö.’ in bu duruma öfkelenerek katılan K. A.’ ı darp etmiş olduğu hususunda dairemizde vicdanı kanaat hasıl olmakla, Serik 2. ASCM’ nin 13/12/2016 tarih 2016/331 esas, 2016/789 karar sayılı kararın kaldırılmasına, sanık M. Ö.’ in subüt bulan üzerine atılı katılan K. A.’ a karşı basit kasten yaralama suçundan eylemine uyan TCK nun 86/2 maddesi gereğince 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen cezadan TCK nun 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen 100 gün adli para cezasının günlüğü takdiren 20 TL’ den paraya çevrilerek 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 2.000,00 TL adli para cezasının da 10 taksitle sanıktan tahsiline, Sanığın geçmişte sabıkasız olmaması, sanığın eylemi sonucunda katılan K. A.’ da giderilmesi gerekir bir zararının da oluşmadığı, göz önüne alınarak ayrıca sanığın ilerde bir daha suç işlemeyeceği hususunda dairemizde vicdanı kanaat hasıl olmakla, sanık M. Ö.’ e verilen hükmün CMK. nun 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıdaki şekilde açıklandığı üzere;

1- Katılan K. A.’ ın istinaf talebinin kabulü ile Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/12/2016 tarih 2016/331 Esas ve 2016/789 karar sayılı kararın KALDIRILMASINA,

2- Sanık M. Ö. sübut bulan üzerine atılı katılan K. A.’ a karşı kasten yaralama suçundan eylemine uyan TCK’nun 86/2 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, sanığın kastının derecesi göz önüne alınarak takdiren 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen cezadan, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, nedeniyle 5237 Sayılı TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK’nin 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınarak takdiren 20,00 TL olarak belirlenmesine ve bu miktarın gün sayısı ile çarpımı sonucu sanığın 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen 2000 TL adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi durumu gözönüne alınarak fer ay taksitler halinde 10 taksitte tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına (ihtar edilemedi)

Sanığın sabıkasının olmaması kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşması, mağdurun zararının da bulunmadığı hususunda dairemizde vicdani kanaat hasıl olmakla 5271 sayılı CMK nun 231. maddesinin 5. fıkrası gereğince sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

5271 sayılı CMK nun 231/8 maddesi gereğince sanığın takdiren 5 yıl süreyle denetim süresine tabii tutulmasına,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle mahkum olması veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağının 5271 sayılı CMK nun 231/11. maddesi gereğince sanığa ihtarına (ihtar edildi)

Bu dosya ile ilgili olarak yapılan 14 davetiye gideri 154 TL ile posta gideri 9 TL olmak üzere toplam 163 TL yargılama giderinin sanık M. Ö.’ den alınarak hazineye irad kaydına,

Dair; sanığın yokluğunda, katılanın yüzüne karşı, C. Savcısının huzuru ile birlikte mütalaaya uygun olarak, sanık hakkında verilen kararın. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 268 inci maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren katılan yönünden tefhimden itibaren, 7 gün içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.03.2017 (

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat