HASAR BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ

MİKTAR VE DEĞERİ BİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASINI GEÇMEYEN MALVARLIĞI DAVALARINA İLİŞKİN KARARLARIN KESİN OLDUĞU – MİKTAR OLARAK KESİN OLDUĞU YASADA AÇIKÇA BELİRTİLEN KARARA KARŞI İSTİNAF YASA YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
26. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 30
Karar: 2016 / 23
Karar Tarihi: 01.12.2016

ÖZET: Miktar ve değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Miktar olarak kesin olduğu yasada açıkça belirtilen karara karşı davalı, istinaf yasa yoluna başvuramaz. Mahkemece verilen istinaf dilekçesinin reddine ilişkin ek karar usul ve yasaya uygun olduğundan bu karara ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 346)

Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/09/2016 gün ve 2015/119 esas 2016/359 sayılı kararına yönelik 14/10/2016 tarihli istinaf başvurusunun miktar itibarıyla kesin karara ilişkin olduğu gerekçesiyle 14/10/2016 günü ek karar ile istinaf talebinin reddine dair karar aleyhine davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuş olmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

KARAR

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı, davalının maliki olduğu aracın, kendisine ait olan park halindeki araca arkadan çarpmak suretiyle araçta 1.100 TL maddi hasara yol açtığını ileri sürerek, 1.100 TL hasar bedelinin olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacının aracına kendisinin çarpmadığını hasarın otopark görevlisi tarafından meydana getirildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece davalıya ait aracın, davacının park halindeki aracına arkadan çarparak 1.002,00 TL hasara neden olduğu, davalının kazanın meydana gelmesinde % 100 kusurlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 1.002,00 TL maddi tazminatın, 31/10/2014 olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükmen karşı davalı vekilince istinaf talebinde bulunması üzerine mahkemece 14/10/2016 tarihli ek karar ile mahkeme kararının miktar itibarıyla kesin olduğu gerekçesiyle istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde, hasarın müvekkili tarafından gerçekleştirilmediğini, hasar miktarı ve kusur oranını kabul etmediklerim savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyatı tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir (HMK 341/1). Miktar ve değeri binbeşyüz (1500) Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir (HMK. 341/2). Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda binbeşyüz Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir (HMK 341/3). Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümü binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen taraf istinaf yoluna başvuramaz (HMK 341/4).

Somut olayda davacı 1.100 TL. maddi tazminat talebinde bulunmuş olup mahkemece 1.002.00 TL ’ye hükmedilmiştir. Kabul edilen miktar 1.002,00 TL olup verilen karar, davalı yönünden miktar olarak kesindir. Miktar olarak kesin olduğu yasada açıkça belirtilen bu karara karşı davalı, istinaf yasa yoluna başvuramaz. “Kesin olan karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş ise kararı veren mahkeme tarafından istinaf dilekçesinin reddine karar verilebilir” (HMK 346). Bu nedenlerle, mahkemece verilen istinaf dilekçesinin reddine ilişkin ek karar usul ve yasaya uygun olduğundan bu karara ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2- Alınması gerekli 68.45 TL harçtan peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 39,25 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Dair temyiz yolu kapalı (kesin) olmak üzere dosya ürerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 01.12.2016

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat