KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – DENETİM SÜRESİ İÇERİSİNDE SUÇ İŞLEYEN SANIKLAR HAKKINDA DURUŞMA AÇILARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI – DOSYA ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARIN İSABETSİZ OLUŞU

T.C YARGITAY
4.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 22506
Karar: 2016 / 6619
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Denetim süresi içerisinde suç işleyen sanıklar hakkında, öncelikle duruşma açılarak, duruşmadan haberdar edilmelerinin sağlanması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen karar ile hükmün açıklanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

(5237 S. K. m. 35, 43, 52, 62, 86, 106) (5271 S. K. m. 231, 232)

Dava ve Karar: Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından sanıklar … ve …’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 35, 62, 52, 125/1-4, 43/1, 62, 52, 106/1-1. cümle, 43/2 ve 62. maddeleri uyarınca 3 kez 500,00 Türk Lirası adli para, 2.180,00 Türk Lirası adli para ve 6 ay 7 gün hapis cezaları ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Kadınhanı Sulh Ceza Mahkemesinin 04/04/2012 tarihli ve 2012/7 esas, 2012/69 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, deneme süresi içerisinde sanıkların kasıtlı bir suç işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 35, 62, 52, 125/1-4, 43/1, 62, 52, 106/1-1. cümle, 43/2 ve 62. maddeleri uyarınca 3 kez 500,00 Türk Lirası adli para, 2.180,00 Türk Lirası adli para ve 6 ay 7 gün hapis cezaları ile cezalandırılmalarına dair, Kadınhanı Asliye Ceza Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli ve 2015/23 esas, 2015/141 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.07.2015 gün ve 245534 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.

İstem yazısında; “Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 19/09/2008 tarihli ve …. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/11. fıkrasında yer alan ‘”Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.”‘ şeklindeki düzenleme nazara alındığında, mahkemece duruşma açılmasını müteakip, anılan fıkra uyarınca değerlendirme yapıldıktan sonra bir hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde dosya üzerinden karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

I-Olay:

Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından sanıklar … ve … hakkında yapılan yargılama sonucunda, Kadınhanı Sulh Ceza Mahkemesinin 04/04/2012 tarihli kararı ile adli para ve hapis cezalarıyla cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek kesinleştiği, denetim süresi içinde sanıkların kasıtlı suç işlediklerinden bahisle mahkemesince duruşma açılmadan, 10/02/2015 tarihli karar ile önceki hükmün açıklanmasına karar verildiği, verilen bu kararın Kanun yararına bozma konusu yapıldığı anlaşılmıştır.

II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

Açıklanması geri bırakılan hüküm ile ilgili olarak, deneme süresi içerisinde suç işlenmesi nedeniyle, duruşma açılmadan verilen hükmün açıklanmasına ilişkin kararın, hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

III- Hukuksal Değerlendirme:

5271 sayılı CMK’nın “hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlığını taşıyan 231. maddesinin 1. fıkrasında “Duruşma sonunda, 232. maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak, gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.” 2. fıkrasında “Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.”

4. fıkrasında “Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.” 11. fıkrasında “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç islemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir” hükümleri yer almaktadır.

İncelenen dosyada, Yerel mahkemenin 04/04/2012 tarihli kararı ile sanıklara yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından adli para ve hapis cezaları verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanıkların 5 yıllık denetim süresi sona ermeden, kasıtlı bir suç işledikleri ve bu suçlardan kurulan mahkumiyet hükümleri kesinleştiğinde mahkemesine ihbar yazıları gönderildiği, ihbar yazıları üzerine Kadınhanı Asliye Ceza Mahkemesince, duruşma açılmaksızın 10/02/2015 tarihli ve 2015/23 esas, 2015/141 karar ile önceki hükümlerin açıklanmasına karar verildiği görülmektedir.

Sanıklara ait mahkumiyet kararı, açıklandığı 10.02.2015 tarihinden itibaren hukuki sonuç doğurmaya başlayacağı için, açıklanması yönünden CMK’nın 231/1-4 maddesinde öngörülen yönteme bağlıdır. Deneme süresi içerisinde suç işlenmiş olması nedeniyle yeniden duruşma açılmasının amacı, oluşan yeni durum karşısında duruşma açıldığından ve yargılamaya devam olunduğundan sanığın bir şekilde haberdar edilmesini ve bu şekilde savunma hakkının kısıtlanmasını önlemektir.

Bununla birlikte, duruşmanın usulüne uygun olarak sanığa bildirilmesine karşın duruşmaya katılmaması halinde, önceki savunması ile yetinilerek, hüküm kurulabilecektir.

Bu itibarla, denetim süresi içerisinde suç işleyen sanıklar hakkında, öncelikle duruşma açılarak, duruşmadan haberdar edilmelerinin sağlanması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen karar ile hükmün açıklanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

IV- Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce, sanık … hakkında tehdit suçu yönünden hükmün temyiz incelemesine konu edilerek, Dairemizin 31/03/2016 gün, 2016/2887 esas ve 2016/6140 sayılı kararı ile bozulmuş olması nedeniyle yerinde görülmediğinden, CMK’nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteğinin reddine,

2- a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce sanık … hakkında yaralama ve hakaret suçları ile sanık … hakkında tehdit, yaralama ve hakaret suçları yönünden yerinde görüldüğünden, Kadınhanı Asliye Ceza Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli ve 2015/23 esas, 2015/141 sayılı ek kararının, CMK’nın 309. maddesi uyarınca Kanun Yararına BOZULMASINA,

b) Savunma hakkının kısıtlanmasıyla ilgili bozma nedenine göre anılan yasa maddesinin 4/b fıkrası gereğince, mahkemesince yeniden yargılama yapılarak hüküm kurulmasına, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...