BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

KARTIN DEĞİŞİK ZAMANLARDA BİRDEN FAZLA KULLANILDIĞININ ANLAŞILMASI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 16
Karar: 2016 / 7
Karar Tarihi: 13.10.2016

ÖZET: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle red edilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine ve suçun sübuta ermediğine ilişen istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, Ceza Muhakemesi Kanununun maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 280, 283, 286) (5237 S. K. m. 43)

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü:

Suça konu kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK’nın 43. maddesinin uygulanmaması hukuka aykırı ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 283. maddesi uyarınca aleyhe istinaf başvurusu olmadığı gözetilerek duruşma açılması ve cezanın artırılması yoluna gidilmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle red edilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine ve suçun sübuta ermediğine ilişen istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE.

Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafine tebliğine,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine iadesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca KESİN olarak 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat