Apartmanda Köpek Beslemek Yasak mı?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Apartmanda Köpek Beslemek Yasak mı?

İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ·

ESAS· NO············· :·· 1998/603

KARAR NO··········· :·· 1999/832

HAKİM·················· :··· N. E 23813

KÂTİP··················· :··· S. İ

DAVACI············ :··· Basın Sitesi Adına Yönt. Kurl.Başkanı ….

VEKİLİ·················· :··· Av…..

DAVALI················ ….

DAVA·················· :···· HAKİMİN MÜDAHALESİ

DAVA TARİHİ······· :···· 6.05.1998

KARAR TARİHİ···· :···· 13.07.1999

···························
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda ;···

··

DAVACININ İSTEMİ :

Davacı vekili tarafından verilmiş dava dilekçesinde; davalının bir süredir evinde köpek beslediğini, çevre dairelere gürültü apartmana ise pislik ve koku şeklinde yansıyan bu davanın KMK 18/1 md.sine aykırı olduğunu durumun davalıya ihtarname ile bildirildiği halde davalının akte aykırılığının devam ettiğini açıklayarak rahatsız edici hususun giderilerek yönetim planına uyulmasının sağlanması için Hakimliğin müdahalesine, masraf ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştir·

DAVALININ YANITI :

Davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; iddiaların yersiz olduğunu açıklayarak davanın reddini talep etmiştir.·

DELİLLER VE GEREKÇE :

Davacı site yönetiminin iddiası davalının köpeğinin havlayarak çıkarttığı gürültü ve bahçede yaptığı tahribat ve pisliğin rahatsızlık yarattığıdır.·

Davalı yan da köpeğin cinsi, bulunduğu dairenin konumu ve köpeği eğitimli oluşu bahçeye başka hayvanların da girdiği köpeğin rahatsızlık ve zarar verilmediğini ileri sürerek savunmada bulunmuştur.·

İnsanlar evlerinde evcil hayvan beslemekte özgürdür. Ancak ortak bina ve alanları başkaları ile paylaştıklarında diğer bina sakinlerine rahatsızlık vermemelidir.·

Mahkemece uzman veteriner ile birlikte davaya konu köpeğin cinsi, yapısı, eğitimi, bulundurulduğu yerin konumu ve zarar verip vermediğinin anlaşılması için mahallinde keşif yapılmıştır. Yapılan keşifte gözlendiği üzere köpeğin keşif boyunca yabancılara dahi havlamadığı sakin olduğu çimenlerde bir zarar izi bulunmadığı bahçe tellerinin muhafazalı olmadığı tespit edilmiştir.·

Köpeğin yaşadığı daire bahçe ile hemzemin olup balkon kapısında bahçeye çıkarıldığı zaman binanın koridor ve cümle kapısı ile ilgisinin olmayacağı görülmüştür.·

Veteriner bilirkişi raporunda dava konusu köpeğin cinsi ve eğitimi nedeniyle gürültü yapmayacağı zarar da vermediği belirtilmiştir.·

Davacı yan tanıkları köpeğin evde yalnız olduğu için havladığını tanığın biri de sahibinin eve geç geldiğini tahminen de o saate kadar köpeğin yalnız kalamayacağını söylemiştir. Davacı tanıklarının bulundukları dairelerin konumu da sorulduğunda köpeğin bulunduğu daireye uzak oldukları daha çok köpeğin havladığı yolunda başkalarının şikayetini duyduklarını söylemişlerdir.·

Davalı tanıklarından biri köpeğin bulunduğu dairenin karşısında bulunan dairede tüm gün evde (işi nedeniyle) oturmaktadır, diğeri ise üst katındaki dairede oturmaktadır. Her iki tanıkta köpeğin havlayarak rahatsızlık vermediğini sesini hiç duymadıklarını söylemişlerdir.·

Davacı yan tanıklarının dairelerinin konumu nedeniyle daha çok başkalarından duyduklarını aktardıkları kanaatine varılmıştır.·

Köpeğin cinsi, durumu, uzman bilirkişinin raporu, bulunduğu dairenin hemzemin oluşu, tanık beyanları ve keşifte gözlendiği üzere davacı yan köpeğin katlanılmaz bir rahatsızlık ve zarar yarattığını ispatlayamadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.·

Yukarıda açıklanan nedenlerle;·

HÜKÜM :

1- Davanın reddine, yapmış olduğu masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

2- 600.0000- TL. karar harcının davalıdan tahsiline,

3- Davalı tarafından yapılmış 25.900.000,- TL. yargılama masrafının davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

4- Davalı kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan takdir olunan 7.000.000,- TL. ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

Taraf vekillerinin yüzlerine karşı Yargı yolu açık olmak üzere karar verildi. 13.07.1999

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat