Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Alacak Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9156

Karar: 2000 / 87

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET:  Kazanın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar teminat dışında bırakılmıştır. Mahkemece, davacıya ait kamyonu kullanan sürücünün olay tarihinde geçerli sürücü belgesine sahip olup olmadığı araştırılarak, hasarın sigorta teminatında olup olmadığının araştırılmadan verilen karar isabetsizdir.(2918 S. K. m. 38) (Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları m. A.5)

Dava: Taraflar arasındaki davanın Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 07.09.1999 tarih ve 1998/275-1999/337 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun taralından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve Davacı vekili, müvekkiline ait 25…475 plakalı maçın davalı şirkete kasko sigortalı olduğunu, 26.04.1998 günü meydana gelen trafik kazasında sigortalı araçta oluşan hasar bedelinin davalı sigorta şirketince ödenmediğini ileri sürerek 550.000.000 liranın olay tarihinde itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Kaskolu Aracın Hasara Uğradığı

Davalı vekili, davacının 09.02.1998 ve 09.03.1998 tarihlerinde ödemesi gereken toplanı 38.240.000. lira prim borcunu ödemediğinden poliçenin münfesih olduğunu, davacıya ait aracı kullanan Serkan’ın <B> sınıfı sürücü belgesine sahip olup, kamyon kullanamayacağını, bu durumun da poliçe genel şartlarına göre teminat harici olduğunu, istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının davalıdan 379.284.569.- lira alacağı olduğu gerekçesiyle 379.284.569. lira’nın 26.04.1998 tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacı şirkete kasko sigortalı araçla meydana gelen hasar nedeniyle sigorta bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davalı sigorta vekili, sigorta sözleşmesinin, TTK. nun 1297/2. maddesi gereğince münfesih olduğunu, ayrıca sürücünün gerekli sınıf sürücü belgesine sahip olmadığından hasarın sigorta teminatı dışında olduğunu savunmuş, mahkemece davalı vekilinin bu savunmaları üzerinde durulmamıştır.

Kamyon Sürücüsünün C Sınıfı Ehliyete Sahip Olması Gerekliliği

Poliçe ön yüzünde yazılı 09.02.1998 ve 09.03.1998 tarihli prim taksitlerinin davacı tarafından yatırıldığına dair belge sunulmamıştır. Sigorta şirketinin Erzurum acentası tarafından gönderilen tarihsiz yazıda, <09.02.1998 ve 09.03.1998 prim taksitlerinin hasardan kesildiği> bildirilmiştir. Primin, ödenip ödenmeyeceği belli olmayan tazminattan kesilmek suretiyle tahsil edileceğinin kabulü doğru değildir. Mahkemece davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmadan, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38. maddesinde <B> sınıfı sürücü belgesi Sahiplerinin <otomobil minibüs veya kamyonet> kullanabileceği, kamyonun ise <C> sınıfı sürücü belgesi olanlar tarafından kullanabileceği hükmü getirilmiştir. Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 4/A maddesi gereğince taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar teminat dışında bırakılmıştır.

Hükmün Bozulduğu

Mahkemece, davacıya ait 25…473 plakalı kamyonu kullanan Serkan’ın olay tarihinde geçerli sürücü belgesine sahip olup olmadığı araştırılarak, hasarın sigorta teminatında olup olmadığının araştırılması gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulü de doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilin teniyim itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat