Sigorta Bedelinin Ödenmemesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Sigorta Bedelinin Ödenmemesi

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9204

Karar: 2000 / 28

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Dava sigorta bedelinin ödenmemesine ilişkindir. Somut olayda davaya konu sigortalı aracın dain ve mürtehin olduğuna dair poliçede kayıt bulunduğunu, davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı, ayrıca aracın satılmış olması nedeniyle poliçenin münfesih olduğunu savunulmuştur. Mahkemece aracın kaza sırasında davacı adına kayıtlı olduğu ve 3. kişiye satıldığına dair noter senedi bulunmadığından, davalının bu savunmasının yerinde olduğunun saptandığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.(6762 S. K. m. 1269, 1270)

Alacak Davası

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 30.9.1999 tarih ve 1998/561-1999/448 sayılı kararın ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı sigorta şirketine kasko sigortalı olduğunu, geçici bir süre için dava dışı … teslim edildiği sırada aracın çalındığını, isteme karşın davalının sigorta bedelini ödemediğini ileri sürerek, 2.250.000.000 liranın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Poliçenin Münfesih Olduğu İddiası

Davalı vekili, davaya konu sigortalı aracın … dain ve mürtehin olduğuna dair poliçede kayıt bulunduğunu, davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığını, ayrıca aracın …satılmış olması nedeniyle poliçenin münfesih olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, dava konusu aracın kaza sırasında davacı adına kayıtlı olduğu ve 3.kişiye satıldığına dair noter senedi bulunmadığından, davalının bu savunmasının yerinde olduğunun saptandığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Poliçede Aracın Dain Ve Mürtehin Olduğuna Dair Kayıt Bulunduğu

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve … plaka sayılı araca ilişkin davalı tarafından ibraz edilen sigorta poliçesi örneğinde dain ve mürtehin kaydı bulunmadığını göre, davalı vekilinin temyiz itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Aktif Dava Ehliyetinin Tespiti

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 20.250.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 17.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat