Adli Para Cezasının Miktarı ve Taksitlendirilmesi

0
15

Adli Para Cezasının Miktarı ve Taksitlendirilmesi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi
Esas Numarası: 2012/15981
Karar Numarası: 2012/37720

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Bozmaya uyularak; yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gös­terilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Hükmün esasını oluşturan kısa kararda, sanığın 6136 sayılı Yasa’nın 13/3. maddesi gereğince cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildiği halde, hükmün gerekçesinde “sanığın yasak olan tabanca ve mermileri suç tarihinde üzerinde bulundur­duğundan, söz konusu suç aletinin ise ekspertiz raporunda yasak nitelikte bıçak olduğunun tespit edildiğinden ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer verildiğinden” bahsedilmek suretiyle kısa karar ile ge­rekçeli karar arasında çelişkiye neden olunması,

2- Suç tarihinde yürürlükte bulunan 5252 sayılı Yasa’nın 4 ve 5/2. maddeleri uyarınca adli para cezasının 450 TL olduğu gözetilmeden, suç tarihinden sonra 08.02.2008 günü yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile 6136 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek fazla tayini,

3- Hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı asgari hadden uzaklaşılarak be­lirlenmek suretiyle çelişkiye neden olunması,

4- Sanık tarafından temyiz edilen ilk hükümde hürriyeti bağlayıcı ceza yanında temel adli para cezası tayin edilmemesi ve aleyhe temyiz olmaması nedeniyle CMUK’nın 326/son madde ve fıkrası uyarınca sanık lehine kazanılmış hak oluştuğunun gözetilmemesi,

5- Sanık hakkında tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ve adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir olunan miktar çarpılırken, uygulanan yasa maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/6. madde ve fıkrasına aykırılık yapılması,

6- 5237 sayılı TCK’da cezaların içtimaına dair bir düzenleme bulun­madığı gözetilmeden, hapisten çevrilen adli para cezası ile doğrudan verilen adli para cezasının toplanması,

7- Sanık hakkında hükmedilen adli para cezası taksitlendirilirken 5237 sayılı TCK’nın 52/4, 5275 sayılı Yasa’nın 109 ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 51. mad­delerine aykırı olarak sanığın aleyhine ve infaz yetkisini kısıtlar şekilde para cezasının hükmün kesinleşmesinden itibaren takside bağlanmasına karar ve­rilmesi,

8- Sabıkası bulunmayan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda edinilen kanaate göre karar verilmesi gerektiği ve yasak silah bulundurma suçlarında kamu zararından bahsedilemeyeceği gözetilmeden “Kamu zararı giderilmediğinden, CMK’nın 231. maddesinde öngörülen yasal koşullar oluşmadığından” şeklinde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hük­mün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

9- Müsadere bölümünde, adli emanet numarasının “2007/583” yerine “2007/3663” olarak yanlış yazılması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 11.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here