ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

– İLK DERECELİ MAHKEMENİN KANUNA AYKIRI OLARAK DAVAYA BAKMAYA KENDİNİ GÖREVLİ GÖRMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 18
Karar: 2016 / 17
Karar Tarihi: 19.10.2016

ÖZET: Oluş ve dosya kapsamı ve katılan sanık H.B.’deki yaralanma hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün … düzenleme tarihli ve raporu ile meydana gelen yaralanmanın niteliği birlikte değerlendirildiğinde; katılan sanık K.İ.’ın H.B.’ye yönelik eyleminin TCK’nun maddelerinde düzenlenen adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunda delillerin tartışılması ve takdir yetkisinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle İlk Dereceli Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli görmesi hukuka aykırı olduğundan, CMK. nun maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 272, 279, 280, 289) (5237 S. K. m. 29, 35, 53, 54, 63, 81, 86, 87)

İstinaf yoluna tabi karara karşı, süresi içerisinde, başvuru hakkına sahip bulunan tarafından yapılan istinaf talebinin CMK.’nun 279/1 maddesi gereğince reddi nedenleri bulunmadığı anlaşıldığından, CMK.’nun 280. maddesi gereğince dosyanın esasının incelenmesine başlandı. Dosya içerisinde bulunan iddianame, duruşma tutanakları, gerekçeli karar, dosyaya sunulmuş tüm deliller, belge ve bilgiler ile istinaf dilekçesi içeriği incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının 28.10.2015 tarih ve 2015/4574 E. sayılı iddianamesinde, katılan sanık H.B.’ nün K.İ.’ a yönelik eyleminden dolayı 86/2, 35, 29/1, 53/1 maddesi gereğince, katılan sanık K.İ.’ın H.B.’ye yönelik eyleminden dolayı 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 29, 53/1, 63, 54/1. maddeleri gereğince, katılan sanık B.B.’nün eyleminden dolayı 86/2. 29, 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış, Balıkesir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 01/09/2016 tarih ve 2015/707 E. 2016/485 K. sayılı kararıyla neticeten; katılan sanık H.B.’ nün 1.000 TL Adli Para Cezası ile, katılan sanık K.İ.’ın 3 Yıl 4 Ay Hapis ve katılan sanık B.B.’ nün 3 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği görülmüştür.

Öncelikle H.B. hakkında hükmedilen ceza yönünden katılan sanığın istinaf başvurusunun değerlendirilmesinde; hapis cezasından çevrilmeyen ve sonuç olarak belirlenen Üç bin Türk Lirası dahil adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulamayacağından, neticesi itibariyle 1.000 TL Adli Para Cezası olarak verilen cezaya karşı yapılan istinaf başvurusunun CMK’nun 272/3-a., 279/1-b. maddeleri gereğince REDDİNE.

Ancak, dosyanın diğer istinaf başvurulan yönünden incelenmesinde ise;

Oluş ve dosya kapsamı ve katılan sanık H.B.’deki yaralanma hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 22.02.2016 düzenleme tarihli ve 2016/94 sayılı raporu ile meydana gelen yaralanmanın niteliği birlikte değerlendirildiğinde; katılan sanık K.İ.’ın H.B.’ye yönelik eyleminin TCK’nun 81., 35. maddelerinde düzenlenen adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunda delillerin tartışılması ve takdir yetkisinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle İlk Dereceli Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli görmesi hukuka aykırı olduğundan, CMK. nun 280/1-b., 289/1-d. maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair katılan sanık H.B. hakkında verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine İTİRAZ YOLU açık olmak, diğer katılan sanıkların istinaf başvuruları yönünden KESİN olmak üzere 19.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat