Hakimin Red Sebebi

T.C. Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/12554
Karar No:2015/12089
K. Tarihi:

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı-karşı davalılar vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı – karşı davalılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı-karşı davalılar vekili tarafından 09.06.2015 havale tarihli dilekçe ile özetle; “…taraflarına 30 sayfalık bilirkişi raporunun okunup yurtdışındaki müvekkilden bilgi alınıp cevap verilmesi güç olacağı gerekçesi ile cevap verme süresinin uzatılması talep edildiği halde hâkimin bu süreyi uzatmadığı, tamamen aleyhlerine olan rapora karşı hemen cevap vermelerinin istendiği, dilekçeleri kısa sürede yazmış olmalarından dolayı kendilerince açıklama yapmak istenince hâkimin, sürekli olarak açıklamalarını sonlandırmalarını istediği, davalı Carrefoursa vekilinin kendilerinin sözünü keserek duruşmasının olduğu bu nedenle bu kadar konuşmaması gerektiği şeklindeki beyanına karşı açıklama yapmak isteyince hâkimin yüksek sesle aranızda konuşmayın şeklinde bağırdığını, azarlama şeklindeki bu uyarının sadece kendisine yapıldığı, hâkimin dilekçeleri okumadığının anlaşılması üzerine tekrar açıklama yapmaya çalışıldığı sırada hâkimin bir kez daha söyleyeceklerini bitirmesini istediği, dilekçede yazan önemli kısımların okunup okunmadığının sorulması üzerine hâkimin “Türkçe bilmiyormusunuz okudum dedim ya” şeklinde sözler sarfettiğini, bunun tutanağa geçmesini isteyince hakimin bunu yapamayacağını belirttiği ve avukatların duruşmada bu kadar uzun konuşmaması gerektiğinin belirtildiği, hâkimin bu tavrıyla tek taraflı yargılama yapmak istediği, yazılması zorunlu unsurların dahi tutanağa geçirilmediği, tarafınca söylenmeyen sözlerin söylenmiş gibi tutanağa yazıldığı, hâkimin bu tavrının tarafsızlığını kaybettiği ve özellikle hakaret ederek düşmanca davrandığının ispatı olduğu…”gerekçesi ile reddi hâkim talebinde bulunmuştur.
Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ve ret talebinde bulunan hakkında disiplin para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına ilişkin verilen karar davacı-karşı davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İncelenen dosya kapsamına göre, hâkimin reddi için ileri sürülen hususlar HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine 03/12/2015 günü oy birliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...