KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

TCK MADDESİ HAPİS CEZASININ KANUNİ SONUCU OLDUĞUNDUN İNFAZDA GÖZETİLEBİLİR NİTELİKTE KABUL EDİLDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 40
Karar: 2016 / 41
Karar Tarihi: 10.11.2016

ÖZET: TCK’nın maddesinin uygulanması sırasında, Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilen hususlar gösterilmemiş ise de TCK’nun maddesi hapis cezasının kanuni sonucu olduğundun infazda gözetilebilir nitelikte kabul edilmiştir. Sanık H.D.G.’in mağdur H.K.’i kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle red edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olmakla, sanık H.D. müdafinin istinaf başvurusunda ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK’nun maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 279, 280, 286) (5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

İlk derece mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla dosya incelenip görüşüldü:

1) Sanık N. müdafiinin yasal süresindeki istinaf isteminden sonra sanık N.’ın cezaevinden gönderdiği 05.10.2016 havale tarihli dilekçe ile dosyasının onaylanmasını istediği anlaşılmakla, cezanın onaylanması isteği, istinaf isteminden feragat niteliği taşıdığından, sanık müdafiinin istinaf başvurusunun CMK’nun 279/1-b maddesi uyarınca REDDİNE,

2) Sanık H.D. hakkında mağdur H.K.’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Dosya kapsamına ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

a) TCK’nın 53. maddesinin uygulanması sırasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E.ve 2015/85 sayılı K. ile iptal edilen hususlar gösterilmemiş ise de TCK’nun 53. maddesi hapis cezasının kanuni sonucu olduğundun infazda gözetilebilir nitelikte kabul edilmiştir.

b) Sanık H.D.G.’in mağdur H.K.’i kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin,  cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle red edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olmakla,

Sanık H.D. müdafinin istinaf başvurusunda ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK’nun 280/l-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Dairemize bir dilekçe verilmesi yada zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi yada Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle.

İstinaf başvurusunun esastan reddine dair karar yönünden CMK’nun 286/1 maddesi uyarınca TEMYİZ, istinaf başvurusunun feragat nedeniyle reddine dair karar yönünden CMK’nun 268. maddesi uyarınca İTİRAZ yolu açık olmak üzere 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...