DÜZENLENEN ZEYİLNAMELERDE BAHÇENİN FENNOLOJİK OLARAK İLK ÇİÇEKLENME EVRESİNE GİRMESİNDEN SONRA TEMİNATIN BAŞLAYACAĞININ BELİRTİLDİĞİ – YENİ BİR BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 10177
Karar: 2016 / 4897
Karar Tarihi: 02.05.2016

ÖZET: Dava konusu sigorta poliçelerinde sigortalı kayısı ürünleri yönünden meyve bağlama dönemine girilmesinden sonra teminatın başlayacağı bilgisine yer verilmesine karşın aynı poliçeler nedeniyle düzenlenen zeyilnamelerde bahçenin fennolojik olarak ilk çiçeklenme evresine girmesinden sonra teminatın başlayacağı belirtilmiştir. Bu durum karşısında mahkemece, hasarın meydana geldiği yıla ilişkin Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları ve buna ilişkin Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar da dosya kapsamına alınarak, hükme esas alınan bilirkişi raporuna yönelik davalı ….vekilinin ciddi itirazlarını ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi giderir mahiyette, ek rapor ya da oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak aksi şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 266, 281, 282)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/06/2014 tarih ve 2014/51-2014/114 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı …. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalılara tarım sigorta poliçesi ile sigortaladığı kayısı bahçesindeki ağaçlarda don olayı neticesinde hasar oluştuğu, hasar bedelinin davalılardan talep edilmesine rağmen ödenmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL’nin zarar tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiz oranı ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiş, bu talebini 13.200,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davalı ….hakkında husumet itirazında bulunarak, müvekkili şirketin herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını, çiçek döneminde yaşanan hasarlar ve fizyolojik dökülmelerin teminat dışı olması nedeniyle sigortalıya tazminat ödenmediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, daha öncesinde verilen kararın dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan yasal mevzuat uyarınca davaya bakma hususunda mahkemenin görevli olmadığı belirtilmek suretiyle bozulduğu, bozma ilamına uyularak görevsizlik kararı verilmesi neticesinde dosyanın mahkemeye intikal ettiği, mahkemece uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporları alındığı, 30.9.2011 tarihli ikinci bilirkişi raporunun hüküm kurmaya elverişli görüldüğü, bu raporda açıklanan hususlar uyarınca sigortalı kayısı bahçelerinde meydana gelen hasarın teminat dahilinde olduğu, muafiyet ve daha sonrasında yapılan zeyilnameler ile davacıya iade adilen miktarların hasar bedelinden düşüleceği gerekçesiyle 11,975,60 TL’nin davalı …’den tahsiline, bu bedelin 1.000,00 TL’lik kesimine 16.9.2010, 10.697,60 TL’lik kesimine ıslah tarihi olan 7.3.2012 tarihinden itibaren ticari faiz uygulanılmasına, fazlaya dair talep ile davalı ….aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ….vekili temyiz etmiştir.
Dava, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigorta Poliçesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
HMK’nın 266. maddesi uyarınca, mahkemece, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilebilecektir. Aynı yasanın 281 ve 282. maddeleri uyarınca Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirebilmekle birlikte bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.
Somut olayda, dava konusu uyuşmazlığın çözümünün özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği gözetilip bu doğrultuda sonucu itibariyle birbiriyle çelişen bilirkişi raporları alınmış, mahkemece 30.9.2011 tarihli ikinci bilirkişi raporu hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmiştir. HMK’nın 282. maddesi uyarınca hâkimin, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendireceği belirtilmiş ise de bu hüküm hakime keyfiyet derecesinde bir yetki tanıdığı şeklinde yorumlanamaz. Mahkemece, alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkileri giderir mahiyette yeni bir bilirkişi raporu alınmadığı gibi hükme esas alınan bilirkişi raporuna yönelik davalı ….vekilinin ciddi itirazları da karar gerekçesinde tartışılmamıştır. Öte yandan, dava konusu sigorta poliçelerinde sigortalı kayısı ürünleri yönünden meyve bağlama dönemine girilmesinden sonra teminatın başlayacağı bilgisine yer verilmesine karşın aynı poliçeler nedeniyle düzenlenen zeyilnamelerde bahçenin fennolojik olarak ilk çiçeklenme evresine girmesinden sonra teminatın başlayacağı belirtilmiştir. Bu durum karşısında mahkemece, hasarın meydana geldiği yıla ilişkin Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları ve buna ilişkin Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar da dosya kapsamına alınarak, hükme esas alınan bilirkişi raporuna yönelik davalı ….vekilinin ciddi itirazlarını ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi giderir mahiyette, ek rapor ya da oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı ….vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı … yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı …vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.05.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat