Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 129 – Karı kocadan her biri, diğerinin zina etmesi sebebiyle boşanma davasında bulunabilir.

Davaya hakkı olan karı veya kocanın, boşanma sebebine muttali olduğu günden itibaren altı ay ve her halde zinanın vukuu tarihinden itibaren beş sene geçmesiyle boşanma davası sakıt olur.

Af halinde dava mesmu olmaz.

MADDE 136 – Selahiyetler hakim, davacının ikametgâhı hakimdir:

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açıklama

Karı kocadan her biri diğeri hakkında zina iddiasıyla boşanma davası açabilir. Zina, karı veya kocanın başka bir erkek veya kadınla cinsi ilişkide bulunması halidir. Zina sebebiyle boşanma davası, M.Y.’m.n 129.ncu maddesinde açıklanmıştır. Karı veya koca, eşinin zina yaptığını öğrendiği günden itibaren altı ay ve her halde zinanın yapıldığı günden itibaren beş yıl içinde davayı açmalıdır. Aksi halde dava hakkı sakut eder, zira bu süre hak düşüren süredir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

M.Y.’nm 136.ncı maddesine göre, davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Davacı

 1. Karı veya
 2. Koca

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Davalı

 1. Davacı karı ise koca,
 2. Davacı koca ise karı.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

Davalı karı veya kocanın başka bir şahısla zina yapmış olması veya zina yapmakta bulunması davanın açılması için tek koşuldur.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Göz önünde Tutulacak Hususlar

 1. Davacının, davalıyı affı davayı hükümsüz kılar.
 2. Nüfus kayıtları getirtilir, davacı ve davalının evli olup olmadıkları araştırılır.
 3. Davacının zina iddiasını ispatlaması istenir.Zina iddiası, tanık, doktor raporu, fotoğraf, bilirkişi rapora ve diğer yazılı bir delille de ispat edilebilir. (Örneğin: Davalı karı ise başka bir erkekle, koca ise, başka bir kadınla bir odada yattıklarının görülmesi veya yakalanmaları, iktidarsız kocanın davalı karısının gebe kalması, davalının zührevi hastalrğı kapması, davalının ıssız yerlerde diğer cinsten bir kişiyle gezmesi ve birlikte bulunması gibi durumlar, zinanın yapıldığına karine sayılır.)
 4. Karının izni olmadan başka bir erkek tarafından ırzına geçilmesi zina sayılmaz. Şuur dışı yapılan cinsi ilişkiler de zina sayılamaz. (Örneğin: Sar’a nöbetinde yapılan cinsi ilişki gibi.)
 5. Bu tür boşanma davasında hakim, ayrılığa karar veremeyecektir.
 6. Davalı ceza mahkemesinde zinadan mahkum olmuşsa, mahkumiyet kararı getirtilir ve hakim bu kararı da gözönüııdc tutar. Ancak, cezada zina Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olup, hukukta zina ispatlanmalıdır.
 7. Müşterek çocuklar varsa, ahlâki bakımdan zina eden davalıya velayetleri Zonmluk varsa verilebilir.
 8. Hakim; davanın açılmasını takiben lazım gelen ve kadının iskân ve infakına, karı kocanın mali ilişkilerine ve çocukların korunmasına ilişkin, geçici tedbirleri karar altına alacaktır. (Örneğin: Çocuklara ve kadına nafaka takdiri gibi.)
 9. Hakim, davanın süresinde açılıp açılmadığını da araştıracaktır.
 10. Zina iddiası sabit olduğu takdirde, hakim; davacı ile davalının boşanmalarına karar verecektir.
 11. Boşanma kararında ayrıca, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya mı yoksa davalıya mı verildiği gösterilir. Bundan başka davacı ile davalı ve çocuklar arasındaki kişisel ilişki düzenlenir. (Örneğin: Çocukların davacıya velayetlerinin verildiği takdirde, davalı ile görüşmeleri de belirtilip karara bağlanması gibi.)
 12. Çocuklar kendisine verilmemiş davalı, çocukların infak ve iaşesi ve terbiye masraflarına iştirak etmekle yükümlüdür. Hakim, iştirak nafakası takdiri hususunda bilirkişi dinler, boşanma kararında davalının ödeyeceği iştirak nafakasıda gösterilir. (Örneğin: İki çocuğa ergin oluncaya kadar ayda 500 liradan 1.000 lira iştirak nafakasının davalıdan alınması gibi.)
 13. Boşanma davasında hakime kanaat gelmesi asıldır. Zinanın oluşuna hakim ayrıca vicdanen kani bulunmalıdır (M.Y. 150/1).
 14. Zinanın ispatı için yemin teklif olunamaz. Hakim de doğrudan doğruya yemin teklif edemez (M.Y. 150/2):
 15. Davacı ve davalının ikrarları da (kabulleri de) hakimi bağlamaz. Hakim delilleri serbestçe takdir edecektir. Gözönünde tutulacak en önemli husus davacı ile davalının artık karı koca olarak bir arada yaşamalarının mümkün olup olmayacağıdır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Zina sebebiyle boşanma davası, davacının zinayı öğrendiği günden itibaren altı ay ve her halde zinanın yapıldığı günden itibaren beş yıl içinde açılmalıdır, Bu süre hak düşüren süredir ve süre geçtikten sonra dava açılamaz.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat