DOSYA TEMYİZ AŞAMASINDA OLUP HENÜZ KESİNLEŞMEDİĞİ – AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN DAVA DOSYASININ SONUCU BEKLENİP ESİNLEŞECEK MADDİ OLGULAR DA DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
15.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 83
Karar: 2016 / 2675
Karar Tarihi: 10.05.2016

ÖZET: Dosya temyiz aşamasında olup, henüz kesinleşmemiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. maddesi gereğince davalılar hakkında … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ………. Karar sayılı dava dosyasının sonucu beklenip, kesinleşecek maddi olgular da dikkate alınarak ayrıca ihale dosyasının tamamı getirilip incelenerek davalıların hukuki durumları ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.

(6098 S. K. m. 74) (818 S. K. m. 53) (6100 S. K. m. 165)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, yapı yaklaşık maliyet cetveli düzenlenirken yapılan usulsüzlük nedeniyle oluşan idare zararının tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece dava kısmen kabul edilerek 20.946,83 TL zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, karar, davacı, davalı … ve davalı yüklenici vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir. Dava tarihi itibariyle olaya uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53. maddesi ve yargılama sırasında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesine göre, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı olmasa da ceza mahkemesince sabit kabul edilen olgular ile bağlıdır. Ceza mahkemesinde verilecek karar, hukuk davasında sonuca etki edebilecekse, ceza davasının sonucu beklenerek uyuşmazlığın esası incelenmelidir. Somut olayda, aralarında davalı yüklenici ….Ltd. Şti yetkilisi … … … ve diğer davalı eski idare çalışanı …’in de bulunduğu bir kısım yükleniciler ve idare çalışanları hakkında, içinde dava konusu …. … Röleve, …torasyon ve Çevre Tanzim Projeleri işinin de bulunduğu ihalelere ilişkin olarak …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/ Esas sayılı dosyası ile ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmaları talebi ile ceza davası açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucu 27.02.2012 gün ve ……. Karar sayılı karar ile, davalılardan …’in zincirleme olarak yetkide görevi kötüye kullanmak ve özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, … .. …. ise üzerine atılı ihaleye fesat karıştırmak suçu sabit olmadığından beraatına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu karar katılan idare vekillerince temyiz edilmiştir. Dosya temyiz aşamasında olup, henüz kesinleşmemiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. maddesi gereğince davalılar hakkında … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ………. Karar sayılı dava dosyasının sonucu beklenip, kesinleşecek maddi olgular da dikkate alınarak ayrıca ihale dosyasının tamamı getirilip incelenerek davalıların hukuki durumları ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı, davalı … ve davalı yüklenici … Şti. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı ve davalılar yararına bozulmasına, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya, davalı .. Şti.’ye ve …’e geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...