Zamanaşımına Uğramış Borca İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Zamanaşımına Uğramış Borca İtiraz Edilmezse Ne Olur?

19. Hukuk Dairesi
E:2003/8950
K:2004/5704
T:17.05.2004

Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili aleyhinde davalı tarafından İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2001/25892 esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, takibin dayanağı bonodaki keşideci imzasının müvekkiline ait olmadığını iddia ederek borçlu olmadıklarının tesbitini talep ve dava etmiştir.
Davalı savunmasında, iddianın asılsız olduğunu takibin kesinleştiğini ve 1, 5 yıl sonra dava açılmasının tahsilatı geciktirmeye yönelik olduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacıya ödeme emrinin usulüne uygun olarak yapıldığı ve davacının 5 gün içinde ödeme emrine itiraz etmedigi gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hukum davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
Borclu icra takibinden once veya takıp sırasında ( takipten sonra ) borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir. ( İİK.nun 72/1 ) Bu anlamda, borçlunun alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte olduğunun tesbiti için açtığı dava İİK.nun 72. maddesinde yer alan bir menfi tesbit davasıdır.
Diğer yandan odeme emrine itiraz etmemiş ( ve bu nedenle hakkındaki takip kesinleşmiş ) olan borçlu da; borçlu olmadıgının tesbiti için menfi tesbit davası açabilir. Bir baska anlatımla icra takibine borclunun itıraz etmemesi suretiyle icra takibinin kesinleşmesi menfi tesbit davasının açılmasına engel teşkil etmez.
Bu durumda mahkemece, davacının sahtecilik iddiasına yönelik delilleri toplanıp HUMK.nun 308 ve devamı maddeleri uyarınca araştırma ve inceleme yapılarak bir karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat