Yurtdışı Adres Araştırmaları Ve Yabancı Uyruk­lu Şahısların Doğum Ve Sabıka Kayıtlarının Temini

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Yurtdışı Adres Araştırmaları Ve Yabancı Uyruk­lu Şahısların Doğum Ve Sabıka Kayıtlarının Temini

Şüpheli, sanık, hükümlü, mağdur, müşteki, müdahil ve tanık olarak yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının adreslerinin tespitine ilişkin taleplerde Bakanlığımız aracı kılınmalıdır. Yurtdışındaki temsilciliklerimizce araştırma yapılabilmesi için talebe konu şahısların bulundukları ülke ve ayrıntılı nüfus bilgilerine gereksinim duyulmaktadır.

1-Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın adreslerinin, ekonomik ve sosyal durumlarının ve ücretlerinin saptanması istemine ilişkin mahkeme müzekkerelerine, ilgili kişinin yurtdışında bilinen en son adresinin, şehir ismi, sokak veya cadde ismi veya numarası ve şehir kod numarası ile birlikte ve orijinal yazılış şekliyle tam olarak yazılması, karışıklığa ve yanlışlığa yer verilmemesi için, ilgilinin anne ve baba adının, doğum yerinin, ay, gün ve yıl olarak doğum tarihinin de belirtilmesi uygun olacaktır. İlgililerin son bulundukları adreslerin tespit edilememesi halinde, hangi ülkede bulundukları ve kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle araştırma yapılması istenmelidir. Her iki durumda da, söz konusu taleplerin Bakanlığımız aracılığı ile Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Şahısların Doğum Ve Sabıka Kayıtları İle Adreslerinin Tespiti

  • Ülkemizde suç işleyen ve şüpheli veya sanık sıfatı taşıyan yabancı uyruklu kişilerle, açılan kamu davalarında mağdur, müşteki veya tanık konumundaki yabancı uyruklu diğer kişilerin nüfus-sabıka kayıtlarının teminine ve adreslerinin tespitine ilişkin olarak adlî mercilerimizce yapılan talepler, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilâtı (İNTERPOL) Ana Sözleşmesi’nin 2’nci maddesi ile “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi”nin 15’inci maddesi 5’inci bendi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Bununla birlikte;

Hollanda’ya yönelik bu tür taleplerin anılan ülke adlî makamlarına hitaben düzenlenecek istinabe evrakı ile,

ÎNTERPOL’e üye olmayan ülkeler ile Filistin, Somali, Pakistan, Bangladeş, Irak, Hindistan, Nijerya, Afganistan ve Güney Afrika’ya yönelik taleplerin ise diplomatik kanaldan temin edilmek üzere Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

  • ÎNTERPOL’e üye Devletler Ek: 5’de gösterilmiş olup, bu Devlet vatandaşlarının;
  1. Doğum ve sabıka kayıtlarının temini için; sanığın adı, soyadı, ana ve baba adı, tespit edilebilen açık adresi orijinal yazılış şekliyle yazılıp, atılı suç belirtilmek ve sanığın pasaport veya benzeri kimliğinin fotokopisi, fotoğraf ve parmak izi formu eklenmek suretiyle doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’ndan
  2. Adreslerinin tespiti için ise; yukarıda sayılan bilgi ve belgelerle doğrudan ve birim adı belirtilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden,

İstemde bulunulması gerekmektedir.

  • ÎNTERPOL’e üye ülkeden yabancı uyruklu şahısların nüfus-sabıka ve adres kayıtlarının tespiti amacıyla yapılacak olan taleplerde mümkün olduğunca dava konusu suçun özeti, sanığın uyruğu (vatansız olması halinde daha önce vatandaşı olduğu ülke adı), tam ve açık kimlik bilgileri (anne-baba adı, tam doğum tarihi (günü/ayı/yılı) ve yeri, ülkesindeki daimî açık ve kesin ikamet-iş adresleri ve telefonları (orijinal belgelerdeki yazılış şekliyle), vatandaşı olduğu ülke yetkili makamlıklarının verdiği pasaport, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı veya benzeri kimlik belge fotokopileri veya seri numaraları ile verildiği yer ve tarih, kimlik teyidinin yanında, sabıka kayıtlarının tespitine yarayan, bütün ülke makamlarınca da talep edilen ve uluslararası geçerliliği olan fotoğraf ve parmak izi formları ile birlikte gönderilmesi, taleplerin yerine getirilmesi ihtimalini artıracaktır.
  • Yurda giriş çıkış kayıtlarına ilişkin bilgi temini için; İçişleri Bakanlığı’nın 09/03/2005 tarih ve 2005/26 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, adlı makamlıklarımızın, Türk ya da yabancı uyruklu şahısların yurda giriş veya çıkışlarına ilişkin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüklerinden değil, bu tür veriler Valilikler bünyesinde mevcut bilgi işletim sistemlerine de işlendiğinden, zaman kaybının önlenmesi ve gereksiz yazışmaya meydan verilmemesi amacıyla, adli makamın bulunduğu yer Valiliğinden (Emniyet Müdürlüğünden) talep etmesi gerekmektedir.

Yurda giriş çıkış tahdit kayıtlarının konulması veya kaldırılmasına dair Mahkeme kararlarının bildirilmesi; 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 7 ve 22’nci maddelerinin uygulanması ile ilgili olarak, tahdit konulması veya kaldırıl­masına ilişkin bilgilerin zamanında ve eksiksiz şekilde İl Emniyet Müdürlüklerine iletilmesine ve evvelce haklarında eksik bilgi verilen şahıslarla ilgili ayrıntılı bilgi­lerin İl Emniyet Müdürlüklerine ayrıca duyurulmasına vatandaşların mağdur ol­mamaları açısından dikkat edilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat