Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

 Yetki İtirazı Dilekçesi

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

 

DOSYA NO                          : …/ … E. 

SANIK                                  :  

MÜDAFİİ                             :

SUÇ                                       :

KONU                                   : Yetki İtirazımızdan İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz hakkında; …/ …/ … tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nın …/… Hazırlık nolu dosyasının kabulü ile mahkemenizde … suçundan kamu davası açılmıştır.

2-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Yetkili Mahkeme” başlıklı 12. maddesinde;

“(1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

 

(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

 

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.

 

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.

 

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.” ,

Aynı Kanunun “Yetkisizlik İddiası” başlıklı 18. maddesinde;

“(1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir.

 

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re’sen karar veremez.

 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

3-) Açıkladığımız mevzuat hükümleri gereği, müvekkilimizin sorgusuna geçilmeden yetkisizlik itirazımızın incelenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 12, 18 ve ilgili mevzuat

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, yetki itirazımızın kabulü ile, mahkemenizin yetkisizliğine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Sanık Müdafii

     Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat